Spoločnosť Sensoneo získala prestížny grant Európskej rady pre inovácie

Slovenská technologická spoločnosť Sensoneo, ktorá vyvíja a poskytuje revolučné riešenia pre efektívnu a transparentnú správu odpadov, uspela v celoeurópskej výzve EIC Accelerátor zameranej na inovatívne technologické projekty podporujúce ciele Európskej Zelenej dohody. Okrem grantu vo výške 1,368 milióna eur vyčlenených na realizáciu konkrétnych projektov zameraných na demonštráciu environmentálnych a ekonomických benefitov plošného nasadenia svojho odpadového riešenia a finalizáciu vývoja technologických prototypov, spoločnosť získala aj investičnú príležitosť od Fondu Európskej investičnej rady vo výške 3 milióny eur na urýchlenie svojho rozvoja.

EIC Accelerátor (predtým známy ako SME Inštrument) je finančnou schémou programu Európskej inovačnej rady (EIC) v európskom programe Horizont 2020. Jeho cieľom je podporiť vývoj špičkových európskych technologických inovácií a ich vstup na trh. Program je navrhnutý pre malé a stredné podniky s revolučnými nápadmi podloženými podnikateľským plánom s potenciálom globálnej expanzie.

Výzva vyhlásená v máji 2020 bola orientovaná na projekty podporujúce ciele Európskej zelenej dohody – inovácie, ktoré podporujú spoločenský prechod k udržateľnosti a zároveň konkurencieschopnosť a vedúce postavenie EÚ v oblasti adaptácii čistých technológií.

Žiadosť o podporu podalo viac ako 2000 spoločností z 38 európskych krajín. Vo výberovom procese, ktorý zahŕňa 2 kolá – hodnotenie projektu nezávislými odbornými hodnotiteľmi z rôznych krajín EÚ a obhajobu pred porotou zloženou z investorov, sériových podnikateľov a odborníkov – uspelo len 64 spoločností.

Dostať sa do finálneho výberu, v ktorom bolo len 8 firiem z nových členských krajín EÚ, je obrovským úspechom. Sensoneo je od roku 2018 len druhou slovenskou firmou, ktorá získala grant EIC Accelerator, a jedinou, ktorá zároveň získala aj ponuku na investíciu z Fondu Európskej investičnej rady. Dokázala tak, že patrí medzi svetovú špičku s veľmi sľubným trhovým potenciálom,“ Ivan Filus, národný kontaktný bod pre oblasť Inovácie v MSP v programe Horizont 2020.

Ciele projektu

1. Veľkoplošné nasadenie riešenia Sensoneo v dvoch európskych hlavných mestách s cieľom jednoznačne preukázať výrazné ekonomické a environmentálne benefity riadenia odpadu na základe dát. 

V súčasnosti v globále neexistuje obdobná štúdia v takomto rozsahu, ani s ohľadom na použité technológie. Mestá sa dopytujú na referenciu vo veľkom rozsahu, s ktorou by sa mohli pri zvažovaní nasadenia smart odpadových riešení identifikovať, ale žiadna taká neexistuje.

2. Plošné monitorovanie nádob s textilným odpadom a elektro odpadom senzormi Sensoneo za účelom optimalizácie ich zvozu a preukázania presnej výšky úspor na nákladoch, ušetrených kilometroch, palive, čase a emisiách (porovnanie Predtým – Potom).

Neznalosť aktuálnej výšky zaplnenia kontajnerov a nádob určených na špecifické komodity predstavuje pre zvoz odpadu extrémne vysoké a častokrát zbytočné náklady, ktoré navyše sekundárne ohrozujú princípy recyklácie, pretože v prípade zaplnenia nádob sa občania uchyľujú k vyhodeniu odpadu do nádob, kam nepatrí. Zvoz odpadu podľa reálnej potreby optimalizovanými trasami má potenciál prispieť k efektívnejšiemu priebehu tohto procesu a výrazným úsporám.

3. Finalizácia nástroja pre plne automatizované modely “Pay as you throw”. Chceme dovyvíjať a otestovať nadstavbu nášho súčasného produktového portfólia tak, aby bolo možné automaticky zaznamenávať skutočný objem vyprodukovaného odpadu počas zvozu odpadu (bez toho, aby sme súčasný proces akokoľvek menili či predlžovali) a spustiť motivačné programy “Plaťte podľa toho, koľko odpadu vyprodukujete.”

4. Finalizácia senzora pre identifikovanie kontaminácie odpadu – “Pay as you sort”. Chceme dovyvíjať senzor, ktorý dokáže vyhodnotiť mieru kontaminácie odpadu (napr. bio zložka v zmesovom odpade), otestovať všetky varianty jeho využitia (rôzne kombinácie druhov odpadu) a definovať mieru presnosti. Tento nástroj by okrem samotnej identifikácie umožnil aj nasadenie motivačných programov “Plaťte podľa toho, ako kvalitne triedite”, resp. sankcionovanie v prípade vyhadzovania odpadu do nesprávnych nádob.

Informácie k priebehu projektu

Realizácia projektu sa spustila v októbri 2020. V tejto časti budeme uverejňovať informácie súvisiace s priebehom realizácie jednotlivých projektov, dosahovaním dôležitých míľnikov a vyhodnocovaním výsledkov.

Tento projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizon2020 v súlade so znením Dohody č. 101010676.

Avatar
  • Andrea Basilova
  • Andrea takes care of all Sensoneo’s online and offline communication. Her goal is to make Sensoneo a strong brand recognized across global smart waste management market. Her background in marketing and PR enables her to be the perfect advocate for the Sensoneo solution.
  • Všetky články