Referencia: Monitorovanie podzemných kontajnerov v Prahe

Správna frekvencia zvozu odpadu
1900 kontajnerov monitorovaných
1.28 miliónov obyvateľov

Popis zákazníka

Praha je hlavné a najväčšie mesto v Českej republike a 14. najväčšie mesto v Európskej únii. Praha má cca 1,3 milióna obyvateľov, a odhaduje sa, že jej metropolitná oblasť má takmer 2,6 milióna obyvateľov. Operator ICT je pražský mestský podnik zameraný na projekty Smart City. Spravujú tiež poradenstvo v oblasti ICT a implementáciu ICT projektov pre mestské časti.

Popis problému

Mesto Praha uvažovalo o nasadení podzemných kontajnerov a v roku 2018 bol projekt dokončený. Investícia bola hlavným impulzom pre monitorovanie odpadu. S cieľom optimalizovať zber odpadu z týchto kontajnerov začal operátor ICT výberový proces partnera pre inteligentné nakladanie s odpadom. Na jeseň roku 2018 mesto Praha dokončilo proces a rozhodlo sa uzavrieť partnerstvo so spoločnosťou Sensoneo – globálnym poskytovateľom inteligentných riešení odpadového hospodárstva.

Očakávania od Sensoneo

Celý projekt je v súlade s plánom Smart Praha 2030; ktorého súčasťou je aj „plán zero waste“, ktorý je založený na zodpovednom a inteligentnom nakladaní s odpadom.

Viac o pláne – https://www.smartprague.eu/o-smart-prague

“Hlavným cieľom projektu inteligentného odpadu bolo vytvoriť efektívny nástroj na sledovanie stavu naplnenia a stavu 1900 podzemných nádob so separovaným odpadom. Tento nástroj by mal mestu poskytnúť nové informácie, ktoré sa použijú na optimalizáciu trás zberu odpadu, tvorbu prediktívnych modelov plánovania trás zberu a umiestňovanie nových nádob na odpad.”

Michal Fiser generálny riaditeľ mestského podniku Prevádzkovateľ IKT

Implementácia

V období od novembra 2018 do januára 2019 bolo v Prahe 420 podzemných nádob vybavených smart senzorom na sledovanie naplnenosti. Neskôr boli nasadené ďalšie inteligetné senzory na monitorovanie naplnenosti odpadových nádob a v lete 2023 je v Prahe nasadených viac ako 1900 Sensoneo senzorov. Okrem Sensoneo smart senzorov sú tieto kontajnery vybavené aj senzormi na detekciu upchatia vhadzovacích otvorov a automatickými požiarnymi hlásičmi.

 

 

Zobrazenie dát zo senzorov

Všetky dáta zo Sensoneo senzorov idú do oficiálnej pražskej dátovej platformu Golemio, kde sú vizualizované a použité na prediktívne modely pre zvoz odpadu.

 

Partneri projektu

Pilotný projekt a prvé výsledky

V máji 2019 sa zástupcovia mesta, spoločnosti na zber odpadu a prevádzkovateľ ICT zišli, aby rokovali o predbežných výsledkoch po 4 mesiacoch zhromažďovania údajov.

Zhodnotili všetky získané údaje a dohodli sa na ďalších krokoch, ako využiť nové poznatky na optimalizáciu procesu zberu monitorovaných nádob. Tím tiež identifikoval nové príležitosti, ako využívať dáta a rozvíjať efektívnejší a lepšie organizovaný proces nakladania s odpadom v meste.

Zastupiteľstvo hlavného mesta Praha schválilo 15. júna 2020 záverečnú správu projektu „Inteligentný zber odpadu“ a odporučilo pokračovať a rozšíriť rozsah projektu na všetky ostatné podzemné kontajnery.

 

 

Pozrite si reportáže o projekte