Referencia: Monitorovanie podzemných kontajnerov v Prahe

Správna frekvencia zvozu odpadu
420 kontajnerov monitorovaných
1.28 miliónov obyvateľov

Popis zákazníka

Praha je hlavné a najväčšie mesto v Českej republike a 14. najväčšie mesto v Európskej únii. Praha má cca 1,3 milióna obyvateľov, a odhaduje sa, že jej metropolitná oblasť má takmer 2,6 milióna obyvateľov. Operator ICT je pražský mestský podnik zameraný na projekty Smart City. Spravujú tiež poradenstvo v oblasti ICT a implementáciu ICT projektov pre mestské časti.

Popis problému

Mesto Praha uvažovalo o nasadení podzemných kontajnerov a v roku 2018 bol projekt dokončený. Investícia bola hlavným impulzom pre monitorovanie odpadu. S cieľom optimalizovať zber odpadu z týchto kontajnerov začal operátor ICT výberový proces partnera pre inteligentné nakladanie s odpadom. Na jeseň roku 2018 mesto Praha dokončilo proces a rozhodlo sa uzavrieť partnerstvo so spoločnosťou Sensoneo – globálnym poskytovateľom inteligentných riešení odpadového hospodárstva.

Očakávania od Sensoneo

Celý projekt je v súlade s plánom Smart Praha 2030; ktorého súčasťou je aj „plán zero waste“, ktorý je založený na zodpovednom a inteligentnom nakladaní s odpadom.

Viac o pláne – https://www.smartprague.eu/o-smart-prague

“Hlavným cieľom projektu inteligentného odpadu bolo vytvoriť efektívny nástroj na sledovanie stavu naplnenia a stavu 420 podzemných nádob so separovaným odpadom. Tento nástroj by mal mestu poskytnúť nové informácie, ktoré sa použijú na optimalizáciu trás zberu odpadu, tvorbu prediktívnych modelov plánovania trás zberu a umiestňovanie nových nádob na odpad.”

Michal Fiser generálny riaditeľ mestského podniku Prevádzkovateľ IKT

Implementácia

V Prahe sa nachádza 420 podzemných kontajnerov. V období od novembra 2018 do januára 2019 bolo všetkých 420 podzemných nádob vybavených smart senzorom na sledovanie naplnenosti. Okrem Sensoneo smart senzorov sú tieto kontajnery vybavené aj senzormi na detekciu upchatia vhadzovacích otvorov a automatickými požiarnymi hlásičmi.

 

 

Zobrazenie dát zo senzorov

Všetky dáta zo Sensoneo senzorov idú do oficiálnej pražskej dátovej platformu Golemio, kde sú vizualizované a použité na prediktívne modely pre zvoz odpadu.

 

Partneri projektu

Pilotný projekt a prvé výsledky

V máji 2019 sa zástupcovia mesta, spoločnosti na zber odpadu a prevádzkovateľ ICT zišli, aby rokovali o predbežných výsledkoch po 4 mesiacoch zhromažďovania údajov.

Zhodnotili všetky získané údaje a dohodli sa na ďalších krokoch, ako využiť nové poznatky na optimalizáciu procesu zberu monitorovaných nádob. Tím tiež identifikoval nové príležitosti, ako využívať dáta a rozvíjať efektívnejší a lepšie organizovaný proces nakladania s odpadom v meste.

Zastupiteľstvo hlavného mesta Praha schválilo 15. júna 2020 záverečnú správu projektu „Inteligentný zber odpadu“ a odporučilo pokračovať a rozšíriť rozsah projektu na všetky ostatné podzemné kontajnery.

 

 

Pozrite si reportáže o projekte