Referencia: Inteligentné riadenie odpadu pre NATUR-PACK

7 000+ Počet zákazníkov
49 000 km2 Spravované územie
17 500 Počet kontajnerov

Popis spoločnosti

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly, ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Jej služby využíva viac ako 7000 klientov. 

Popis problému

Spoločnosť NATUR-PACK pôsobí celoštátne. Spolupracuje s desiatkami lokálnych odpadových spoločností a využíva ich sieť odpadových nádob určených pre separovaný odpad (sklo, papier, plasty).  Tisícky týchto kontajnerov sú rozmiestnené na území s celkovou rozlohou približne 49 000 km2. Veľká rozloha územia spolu s veľkým množstvom kontajnerov a početnými partnermi predstavuje veľmi náročný ekosystém pre riadenie.    

Očakávania od Sensoneo

01

Vizualizácia ekosystému

02

Interaktívna mapa kontajnerov

03

Centrálny inventár kontajnerov

04

Posúdenie infraštruktúry umiestnenia kontajnerov

Smart Bin Management - správa kontajnerov

Bin Management – správa kontajnerov je profesionálnym riešením pre mestá aj komerčné spoločnosti pre digitalizáciu kontajnerového inventáru, efektívne riadenie distribúcie a rozmiestnenia kontajnerov a strategického plánovanie na základe reálnych dát. Riešenie zahŕňa digitálnu mapu a street-view náhľad, súpis kontajnerov, optimalizáciu umiestnenia kontajnerov z pohľadu kapacity a nákladov, evidenciu údržby a nástroj pre plánovanie výdavkov.

NATUR-PACK spravuje desiatky tisíc kontajnerov naprieč celou krajinou (49K km2) určených pre rôzne komodity – sklo, papier, plasty. V septembri 2018 bolo do nástroja Bin Management pridaných prvých 17 500 kontajnerov.

Detailný prehľad

Detailný prehľad zahŕňa GPS lokáciu, kapacitu, typ kontajnera a druh odpadu, čas výsypu a cenu výsypu pre každý kontajner zvlášť. Toto spoločnosti Naturpack umožňuje centralizovať a zjednotiť súpis kontajnerov od všetkých odpadových spoločností, s ktorými spolupracujú.

Interaktívna digitálna mapa

Naturpack vďaka tomuto nástroju vidí všetky kontajnery v krajine, bez ohľadu na to, ktorá odpadová alebo zvozová spoločnosť ich spravuje. Toto spoločnosti umožňuje nazerať na kontajnery z národného, regionálneho alebo lokálneho pohľadu namiesto pohľadu “cez optiku zvozovej spoločnosti”.

Všetky kontajnery sú viditeľné na mape spolu s ich presnou lokáciou a informáciou o type odpadu, pre ktorý sú určené. Filtrovanie umožňuje výber špecifických kontajnerov. Vedľa mapy operátor vidí detailný súpis kontajnerov pre kontajnery zobrazené na mape. Street-view pohľad umožňuje virtuálne “navštíviť” ktorýkoľvek z kontajnerov na mape.

Posúdenie súčasnej infraštruktúry kontajnerov

Zabezpečte optimálnu distribúciu kontajnerov. Mapa s detailným súpisom kontajnerov spoločnosti NATUR-PACK umožňuje identifikovať oblasti s hustým pokrytím a oblasti, kde je kontajnerov málo. Kľúčovým cieľom je mať zastúpené všetky typy kontajnerov v rámci stojiska a zamedziť finančne náročným výsypom, ktoré bývajú zapríčinené príliš dlhou trasou medzi jednotlivými stojiskami.

Vypočítajte si orientačné náklady na zvoz odpadu

NATUR-PACK nezváža kontajnery – za to sú zodpovedné zazmluvnené zvozové spoločnosti.

Na základe lokácie a druhu odpadu si spoločnosť dokáže namodelovať rôzne zvozové trasy a systém im automatizovaným spôsobom vypočíta ich cenu. Takýmto spôsobom dokážu identifikovať kontajnery, ktoré spôsobujú vysoké náklady na zvoz a prispôsobiť umiestnenie a kapacitu kontajnerov tak, aby znížili počet absolvovaných kilometrov a tým celkovú cenu zvozu.

Výsledky

Jeden systém pre všetky regionálne pobočky

Už žiadne excelovské tabuľky a súpisy kontajnerov roztrúsené po regionálnych pobočkách. Jeden systém, v ktorom NATUR-PACK vidí veľký prehľad rovnako ako detailné informácie o každom jednom kontajneri. Nástroj Bin Management sprístupňuje všetky dôležité informácie na jednom mieste a spoločnosti každý deň umožňuje pracovať jednoduchšie a rýchlejšie.

Kontrola nad sieťou kontajnerov

Spoločnosť NATUR-PACK má všetky informácie na jednom mieste – systém jej vďaka komplexným údajom doslova pomáha “otvoriť oči”. Získajte odpovede na niekoľko kliknutí. Aká je kapacita pre sklenený odpad v konkrétnom regióne? Sú na stojiskách zastúpené všetky potrebné komodity? Čo spôsobuje nárast cien zvozu odpadu v tejto oblasti? Chceme ďalšie dve tony papiera – ktoré oblasti sú poddimenzované a potrebujú ďalšie kontajnery?

Transparentnosť

Veľké množstvo kontajnerov a partnerov predstavuje náročnú výzvu pre riadenie. Bin Management prináša medzi spoločnosť NATUR-PACK a zvozové spoločnosti, ktoré jej poskytujú zvoz odpadu, veľkú transparentnosť.