Referencia: Nitrianske komunálne služby

150.000+ počet obyvateľov
48,500 ton množstvo odpadu
23,500 počet kontajnerov

Popis spoločnosti

NKS – Nitrianske komunálne služby (98 zamestnancov) sú moderným dodávateľom komunálnych služieb, ktorý pravidelne inovuje park svojich zvozových vozidiel, využitím veľkokapacitných a polopodzemných kontajnerov centralizuje kontajnerové stojiská a nasadením smart technológií plánuje optimalizovať svoje procesy, minimalizovať náklady a dopady na životné prostredie.

Popis problému

Výrazný nárast počtu polopodzemných a veľkokapacitných kontajnerov motivovali NKS k nasadeniu riešenia, ktoré by umožnilo maximalizovať benefity tohto typu kontajnerov. Spoločnosť si tiež vytýčila ďalšie ciele, ktoré by jej umožnili manažovať odpad efektívnejšie a účinnejšie.

Výzvy

01

Zníženie nákladov na zvoz

02

Nezvážať prázdne a poloprázdne kontajnery

03

Znížiť enviromentálny dopad svojich služieb

Inteligentné riešenie pre manažment odpadu

 

Smart senzory a Smart waste management systém

V marci 2015 sme pre NKS nainštalovali prvých 130 ultrazvukových IOT senzorov na monitorovanie odpadu v polopodzemných kontajneroch. Senzory sú vlastným produktom spoločnosti Sensoneo a sú vyvíjané v najvyššej možnej kvalite, aby spĺňali najnáročnejšie bezpečnostné a funkčné kritériá.

Po tom, ako si spoločnosť NKS overila prínos senzorov, pôvodný projekt rozšírili v roku 2016 a 2017, a umiestnili senzory aj do kontajnerov na sklenený odpad.

180

Single senzorov
monitoruje kontajnery na sklo

302

Double senzorov
monitoruje polopodzemné kontajnery

 Sieť na posielanie meraní

 

Dáta zo senzorov sa spracovávajú a uchovávajú v Smart waste management systéme. Okrem presného prehľadu zaplnenia kontajnerov tento systém umožňuje aj polo-automatizované plánovanie optimálnych zvozových trás, sprístupňuje štatistiku a reporting vrátane predikcií a trendov vývoja.

Ak nemáte dáta, nedokážete riadiť. Vďaka dátam od Sensoneo môžeme lepšie riadiť náš odpad.

Ing. Ladislav Peniaško riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb (NKS)

Vyhodnotenie dát zo senzorov

 

Dáta zo senzorov sú detailnejšie vyhodnotené tak, aby klientovi doslova umožnili porozumieť odpadu, ktorý spravuje. Vďaka tejto Analytike môže klient detailne vidieť ako konkrétne mestské časti produkujú odpad – v akom objeme a v akej periodicite, aký je pomer medzi komunálnym a separovaným odpadom, do akej miery sú kontajnery zaplnené pri vývoze, nakoľko je využívaná ich kapacita a ako efektívne sú zvozové trasy.

Vďaka tomu môže klient premyslene plánovať umiestnenie kontajnerov, ich kapacitu a určenie.

Smart Analytics

 

 

Smart Waste Management System

So Smart waste management systémom aj s Analytikou sa nám pracuje výborne – sú praktické a nenáročné na obsluhu, čo vítajú predovšetkým naši zamestnanci.

Ing. Ladislav Peniasko riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb

Výsledky

Menšia záťaž na životné prostredie

NKS vďaka riešeniu Sensoneo smeruje zvozové vozidlá len k tým kontajnerom, ktoré skutočne vyžadujú vývoz. Vďaka tomuto prístupu zbytočne neblokuje ulice a znižuje aj environmentálny dopad svojich služieb.

Zefektívnenie zvozu kontajnerov

Vďaka nasadeniu Sensoneo riešenia bola spoločnosť NKS schopná výrazne eliminovať počet zvozových trás a znížiť tak náklady na pohonné hmoty, opotrebovanie vozidiel a cenu práce. Sensoneo identifikuje kontajnery, ktoré je potrebné vyprázdniť a navrhuje optimálne zvozové trasy.

Počet senzorov vs. náklady na zvoz

Najväcší benefit, ktorý nám Sensoneo prináša, je výrazná úspora nákladov. Vďaka Sensoneo sme schopní ušetriť až 30% nákladov súvisiacich so  zvozom odpadu.

Ing. Ladislav Peniasko riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb (NKS)

Lepšia kvalita života

NKS je vďaka monitorovaciemu systému schopná rýchlo konať v prípade náhleho zaplnenia kontajnerov. Občania tak profitujú z čistejšieho mesta bez odpadkov a z prístupu ku kontajnerom, v ktorých majú neustále zabezpečenú dostatočnú voľnú kapacitu.

Do budúcnosti

V dlhodobom pláne spoločnosť počíta s inštaláciou ďalšej skupiny senzorov, ktoré by monitorovali malé kontajnery umiestnené v centre mesta. Spoločnosť by tiež rada rozšírila využívané Sensoneo služby o Smart Route Planning, plánovanie trás, ktorá by im umožnila riadiť odpad so zameraním na najvyššiu možnú efektivitu, druh odpadu a/alebo typ zvozového vozidla. Plánovanie trás zahŕňa manažment vozového parku, vozového depa a skládok odpadu.

Sensoneo splnilo naše očakávania a jeho význam a efektivita rastie s počtom inštalácií.

Ing. Ladislav Peniaško riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb (NKS)