Riešenie odpadu pre operátorov spätného odberu

Kontaktujte nás
Efektívny a optimalizovaný

proces recyklácie

Transparentný prehľad

tokov odpadov

Automatizácia

vykazovania zákonných povinností

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Efektívne riadenie recyklácie po spotrebiteľoch

Prevádzkovatelia spätného odberu sú organizácie, ktoré majú oprávnenie na správu systémov spätného odberu rôznych výrobkov a materiálov, najmä elektrických a elektronických zariadení. Tieto organizácie zastupujú výrobcov a dovozcov, pre ktorých organizujú rozsiahly (prevažne celoštátny) zber, prepravu a recykláciu opotrebovaných a zastaraných výrobkov v súlade so zákonnými povinnosťami.

Efektívne hospodárenie s recyklovateľnými materiálmi je priamo spojené s vynikajúcou logistikou, správnym sledovaním toku odpadu a presným podávaním správ. Digitalizáciu tohto procesu možno vnímať nielen ako výzvu, ale aj ako príležitosť výrazne zlepšiť a optimalizovať celý proces.

reverse logistics efficienty waste management

01

Sensoneo Systém spätného odberu

Riešenie minimalizuje administratívne úlohy a podporuje transparentnosť a sledovateľnosť procesu spätného odberu a recyklácie spotrebiteľmi. Riešenie spätného odberu poskytuje inteligentné nástroje pre všetky zainteresované strany v systéme spätného odberu, či už ide o prevádzkovateľov, zberné miesta, logistických partnerov alebo spracovateľské miesta.

Zberné trhovisko jednoducho rieši dopyt a ponuku po preprave odpadu. Mobilné aplikácie jednoducho zbierajú údaje v každom kroku procesu vytvárania transparentných tokov odpadu od zdroja až po spracovanie. Plánovanie trasy plánuje najkratšie trasy zberu a naviguje vodičov od vyzdvihnutia k vyzdvihnutiu.

Modularita riešenia a vlastný vývoj softvéru zaisťujú pohodlnú integráciu do vášho súčasného procesu, bezproblémový tok informácií medzi existujúcim IS a vaším novým systémom „Spätného odberu“.

Zistite viac

02

Sensoneo riešenie monitorovania odpadu

Operátori spätného odberu môžu zaviesť rôzne zberné miesta, ktoré by najlepšie vyhovovali behaviorálnym návykom spotrebiteľov. Distribúcia špecifických nádob alebo kontajnerov je jednou z praktických možností najmä vtedy, keď sú kontajnery na veľmi frekventovaných miestach.

Keďže likvidácia tohto typu odpadu je nepravidelná a cyklus plnenia sa môže dramaticky meniť medzi dňami a mesiacmi, monitorovanie takýchto kontajnerov poskytuje veľmi cenné údaje potrebné pre efektívne plánovanie zberu. Sensoneo monitorovacie riešenie je poháňané ultrazvukovými senzormi, ktoré je možné umiestniť do zásobníkov rôznych typov a veľkostí. Flexibilné meracie frekvencie podporujú nákladovo efektívny prístup a poskytujú zákazníkom veľkú flexibilitu.

Zistite viac