Praha nasadí inovatívny spôsob riadenia zvozu odpadu

Spoločnosť Sensoneo predstavila prvého mestského partnera, s ktorým bude realizovať projekt plošného nasadenia svojich odpadových riešení.  Hlavné mesto Českej republiky začne od jari 2021 pilotne riadiť zvoz odpadu prostredníctvom automatizovaných zvozových trás, ktoré dokážu operatívne reagovať na zmeny v produkcii odpadu a infraštruktúre mesta.

Vďaka efektívnemu plánovaniu zvozu bude Praha schopná cielene znižovať environmentálnu záťaž súvisiacu so zvozom odpadu, efektívne využívať kapacitu aktuálne dostupných zvozových vozidiel a operatívne reagovať na vzniknuté zmeny. Aktuálnym príkladom je aj prebiehajúca epidémia COVID-19, ktorá významným spôsobom mení tradičné vzorce tvorby odpadu. Štandardné zvozové trasy a frekvencie na ne nedokážu flexibilne reagovať.

Súčasťou projektu je aj

 • zvážanie odpadu pomocou navigácie uspôsobenej pre špecifické potreby zvozových vozidiel
 • monitorovanie 550 na elektro odpad Sensoneo senzormi za účelom optimalizácie zvozu a zabezpečenia dostatočnej voľnej kapacity s cieľom podporiť triedenie tejto komodity občanmi

S ohľadom na rozsah (viac ako 130 000 nádob a 150 vozidiel) a využívané nástroje ide o prelomový modelový príklad celoeurópskeho významu.

Dynamický zvoz odpadu je súčasťou ambiciózneho komplexného projektu spoločnosti Sensoneo zameraného na demonštráciu environmentálych a ekonomických benefitov jej inovatívnych odpadových riešení. Jeho realizácia je podporená programom Európskej únie pre výskum a inovácie Horizon2020 v súlade so znením Dohody č. 101010676.

Motivácia mesta

Mestá po celom svete čelia výzvam spojeným so vzrastajúcou urbanizáciou, neustále sa zvyšujúcou produkciou odpadu a nedostatočnou flexibilitou, ktoré prebiehajúca koronakríza ešte znásobuje.  Inovatívne technológie, ktoré budeme môcť v rámci pilotného projektu testovať, nadväzujú na stratégiu českej metropoly orientovanú na udržateľnosť a obehové hospodárstvo. Som presvedčený, že aj vďaka tomuto projektu sa Praha stane aktívnym iniciátorom zelených technológií,“

Petr Hlubuček, námestník pražského primátora pre oblasť životného prostredia, infraštruktúry, technickej vybavenosti a bezpečnosti.

Realizácia projektu zahŕňa:

 • Analýzu efektivity súčasného zvozu odpadu pre všetky druhy odpadových komodít.
 • Vytvorenie nových cyklických zvozových trás a frekvencií s cieľom zvýšiť priebežnú efektivitu a kvalitu služieb: kombinácia najkratších možných trás, včasného zvozu s ohľadom na naplnenosť a maximálneho možného využitia kapacity vozidiel s dlhodobým cieľom znížiť počet vozidiel využívaných počas zvozu.
 • Zvoz odpadu podľa automatizovaných zvozových trás, ktoré bude možné denne aktualizovať podľa špecifických požiadaviek jednotlivých operátorov (nové stojiská, neočakávané preplnenie nádob…)
 • Všetky zvozové vozidlá budú vybavené navigáciou uspôsobenou pre špecifické potreby zvozových vozidiel. To umožní zamestnávať ako vodičov aj osoby, ktoré nemajú s danými zvozovými trasami a jednotlivými mestskými časťami skúsenosť.
 • Monitorovanie kontajnerov Asekol pre elektro odpad na celom území Prahy za účelom zvozu podľa aktuálnych potrieb s cieľom vyhnúť sa zbytočným trasám a zvozom a zabezpečiť pre obyvateľov dostatočnú kapacitu v kontajneroch.  
 • Vyhodnotenie úspešnosti zmien a porovnanie s východiskovým stavom.

Digitalizácia je obrovskou témou aj v oblasti odpadového hospodárstva. Pražské služby sa dlhodobo venujú hľadaniu a implementovaniu nástrojov, ktoré môžu process zvozu zlepšiť a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Tento projekt logicky nadväzuje na už zavedené systémy digitalizácie v oblasti denného plánovania, sledovania výkonu v reálnom čase a vyhodnocovania zvozov.  Plánovanie zvozových trás pre viac ako 130 tisíc nádob v Prahe je veľmi komplexná a náročná úloha a tento projekt nám ju v prípade úspechu môže významne zjednodušiť,

dodáva  generálny riaditeľ Pražských služieb, a.s., Patrik Roman.

Proaktívny prístup a využívanie inovatívnych technológií je súčasťou mestskej DNA. Naša spoločnosť sa snaží moderné technológie v Prahe testovať a v maximálnej možnej miere využívať dáta z týchto projektov. Inteligentný zvoz odpadu spadá do našej koncepcie Smart Prague 2030, ktorá si stanovila ako jednu z priorít bezodpadové mesto. To by malo byť založené predovšetkým na zodpovednom a inteligentnom odpadovom hospodárstve.” Generálny riaditeľ pražskej mestskej spoločnosti Operátor ICT a.s., Michal Fišer

Vďaka projektu získame možnosť vybaviť senzormi väčšinu kontajnerov na celom území Prahy a tým ešte viac zefektívnime zber vyradených elektro zariadení. Očakávame, že schopnosť zabezpečiť v kontajneroch dostatočnú voľnú kapacitu podporí pozitívny prístup občanov mesta k triedeniu elektro odpadu. V pláne máme aj čiastočné zautomatizovanie organizácie zvozu.“ Šárka Koháková, Logistics Manager at Asekol.

Priebeh projektu

Príprava projektu začala už koncom tohto roka a spustenie samotnej testovacej prevádzky dynamického zvozu odpadu je naplánované na marec 2021. Celý projekt vrátane vyhodnotenia pobeží do septembra 2022.

Prahu jsme si zvolili ako jedného z kľúčových partnerov projektu na základe skúseností s projektom monitorovania podzemných kontajnerov. Českú metropolu vnímame ako jedného z európskych lídrov v zavádzaní smart technológií a priekopníka v rámci podpory prechodu na obehové hospodárstvo. Sme presvedčení, že mestu prinášame vďaka našim nástrojom veľkú pridanú hodnotu, ktorú dokáže využiť v každodennom fungovaní a veríme, že vyhodnotenie projektu preukáže, že mestá sú schopné zabezpečiť zvoz odpadu kvalitne a flexibilne, a to pri využití minimálneho počtu áut. Tento prístup bude mať pozitívny dopad ako na zníženie uhlíkovej stopy, tak aj na efektivitu využívania zdrojov,”

popisuje Martin Basila, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Sensoneo.  

Kontakt

Andrea Basilová
andrea.basilova@sensoneo.com

O spoločnosti Sensoneo

Sensoneo vyvíja a poskytuje riešenia pre inteligentnú správu odpadov, ktoré mestám a súkromným spoločnostiam umožňujú riadiť správu odpadov efektívne, znížiť negatívny dopad na životné prostredie a zlepšiť kvalitu služby.

Prostredníctvom svojej unikátnej technológie revolučne mení spôsob riadenia odpadov. Riešenie kombinuje vlastné senzory, ktoré monitorujú odpad v reálnom čase, s pokročilými monitorovacími zariadeniami a sofistikovaným softvérom, čo zákazníkom umožňuje komplexne digitalizovať odpadovú infraštruktúru a riadiť odpady na základe dát – stransparentniť odpadové toky, optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku a zavádzať automatizované systémy pre spravodlivé poplatky na základe skutočnej produkcie.

Sensoneo riešenie zaujalo mestá a spoločnosti po celom svete a aktuálne je využívané v projektoch vo viac ako 50 krajinách. Spoločnosť je členom iniciatívy Circular Slovakia, zakladajúcim členom združenia Chcem smart mesto a členom medzinárodnej asociácie Proptech for Good.

O Smart Prague

Smart Prague 2030 je ambiciózna stratégia mesta Praha založená na zavádzaní inovatívných technológií s cieľom urobiť z mesta príjemnejšie miesto pre život. Stratégia zahŕňa šesť kľúčových oblastí, ktoré majú potenciál výrazne zlepšiť svoje fungovanie v prípade nasadenia moderných technológií: Doprava pre budúcnosť, Smart budovy a energie, Bezodpadové mesto, Atraktívny turizmus, Ľudia a životné prostredie a Dáta.

O Operátor ICT,a.s.

Operátor ICT, a.s. je mestská spoločnosť, ktorá zabezpečuje široké spektrum technologických a informačných služieb pre mesto Praha. Jej agenda zahŕňa riadenie Smart City projektov, poradenstvo a nasadzovanie ICT projektov v rámci pražských mestských častí. Cieľom spoločnosti je podporiť a zlepšiť kvalitu života v meste a využívať také technológie, ktoré mesto v úrovni správy posunú na úroveň rozvinutej svetovej metropoly.

O Pražských službách, a.s.

Pražské služby, a.s. sú mestská spoločnosť zodpovedná za riadenie správy a zvozu odpadu v meste a jeho okolí. Spoločnosť zabezpečuje rozmiestňovanie odpadových nádob rôznej typológie a veľkosti a zvoz zmiešaného aj triedeného odpadu, kuchynského a bio odpadu, nebezpečného odpadu a elektro odpadu. Zodpovedá tiež za prevádzku zariadenia na energetické zhodnotenie odpadu (ZEVO).

Avatar
 • Andrea Basilova
 • Andrea takes care of all Sensoneo’s online and offline communication. Her goal is to make Sensoneo a strong brand recognized across global smart waste management market. Her background in marketing and PR enables her to be the perfect advocate for the Sensoneo solution.
 • Všetky články