Digitalizácia smetných nádob a kontajnerov

Ponúkame rôzne tipy čipovania, ktoré vám uľahčia evidenciu aj manipuláciu s nádobami

Napíšte nám
Digitálna evidencia

Detailný prehľad kontajnerov

Spoľahlivosť

Odolné, trvácne a praktické nástroje

Odborníci

Slovenský výrobca odpadových riešení

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Prehľad, evidencia a kontrola

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je jeden z prvých krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. Prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže jednoduchšie identifikovať neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému nakladaniu s nádobami. Akékoľvek opatrenie v súvislosti s odpadom je vďaka tomu možné realizovať jednoduchšie, rýchlejšie a adresnejšie.

Sensoneo, globálna a oceňovaná slovenská spoločnosť, ktorej unikátne riešenia pre správu odpadov využívajú zákazníci vo viac ako 80 krajinách, a ktorej monitorovacie senzory umožňujú efektívnejší zvoz odpadu vo viac ako 20 mestách na Slovensku, ponúka svojim zákazníkom aj nástroje na čipovanie akýchkoľvek smetných nádob, ktoré v sebe kombinujú spoľahlivosť, trvácnosť a jednoduchosť pre každodennú operatívu.

Využívame RFID technológiu

Našou prioritou je spoľahlivosť, trvácnosť a jednoduchosť pre každodennú operatívu. RFID (rádiofrekvenčná identifikácia) je praktická technológia, ktorá si našla svoje uplatnenie v mnohých odvetviach vrátane odpadu. Ambíciou RFID je nahradiť doterajšie spôsoby identifikácie (čiarový alebo QR kód). Ide o bezdrôtové a bezkontaktné použitie vysokofrekvenčných vĺn na prenos údajov.

Označovanie kontajnerov RFID čipmi (vo forme štítku alebo nálepky) umožňuje jednoznačne identifikovať smetné nádoby a ich majiteľov. Pri zvoze odpadu umožňuje automaticky evidovať výsyp, čo je veľká výhoda oproti QR / čiarovým kódom – ktoré si vyžadujú manuálnu obsluhu s ručnou čítačkou.

RFID celý proces automatizuje. Informácie z RFID štítkov a nálepiek sa načítavajú tým, že sa k nim snímacie/čítacie zariadenie priblíži na určitú vzdialenosť. Všetko prebieha bez potreby akéhokoľvek zásahu personálu. Údaje sú presné a zber odpadu rýchly.

01

Pevný štítok s čiarovým kódom /QR kódom

02

Nálepka s QR kódom

Pasportizácia kontajnerov je nástroj, ktorým by sme dokázali sprehľadniť nielen samotnú infraštruktúru nádob, ale aj zefektívniť všetky kroky, ktoré v súvislosti s odpadom robíme. Veľmi účinne podporíme zodpovednejší prístup zákazníkom ku kontajnerom a zabránime obsluhe kontajnerov, ktoré túto služby nemajú riadne uhradenú.

Vedúca referátu životného prostredia

Vyberte si spôsob čipovania, ktorý vám najviac vyhovuje

1

Pevný štítok

Štítok je vyrobený z pevného a odolného plastu, tak, aby vydržal drsné podmienky na smetnej nádobe niekoľko rokov. Čip je možné na nádobu pripevniť nalepením (nalepovacím mechanizmom je štítok vybavený automaticky), alebo nitovaním, ktoré zabezpečí dlhšiu trvácnosť.

Na prednej strane čipu je viditeľne umiestnený čiarový kód (alebo QR kód) smetnej nádoby. Práve tieto kódy vám umožnia prostredníctvom akéhokoľvek smart telefónu alebo tabletu s fotoaparátom a pripojením na internet získať informácie z databázy – identifikačné číslo nádoby, informáciu o majiteľovi, adresu, kde by sa nádoba mala nachádzať a harmonogram zvozu.

Kód jednoducho nasnímate do Sensoneo aplikácie, ktorá vám zobrazí dostupné informácie. Je na vás, ktoré informácie o smetnej nádobe budú dostupné verejne, a ktoré až po prihlásení do aplikácie.

Zabudovaná RFID funkcionalita umožňuje bezdotykové potvrdenie výsypu.

Výhody

 • Unikátny kód (číselný /QR kód) pre jasnú identifikáciu nádoby
 • Odolný materiál
 • Možnosť pevného a bezpečného upevnenia nitovaním
 • Ochrana osobných dát vďaka prihlasovaniu užívateľov
 • Nepotrebujete špeciálne čítačky
 • Načítanie kódu cez akýkoľvek smart telefón so Sensoneo aplikáciu

Nevýhody

 • Nitovanie je časovo náročnejšie, zabezpečíte si však kvalitnejšie upevnenie a trvácnejší výsledok

2

Nálepky s QR kódom

Na smetnú nádobu viditeľne umiestnime nálepku s QR kódom. Materiál nálepky je určený na drsné exteriérové podmienky. Po načítaní QR kódu cez akýkoľvek smart telefón alebo tablet získate identifikačné číslo nádoby, informáciu o majiteľovi, adresu, kde by sa nádoba mala nachádzať a harmonogram zvozu.  Toto riešenie je finančne výhodné a rýchle.

Výhody

 • Jednoduchá a rýchla inštalácia
 • Nálepky si môžu nalepiť priamo vlastníci nádob
 • Lacnejšie riešenie

Nevýhody

 • Nálepky sú náchylné na poškodenie nešetrným zaobchádzaním
 • Zvýšené nebezpečie vandalizmu – nálepku možno pomerne jednoducho odlepiť či znehodnotiť

Získajte kontrolu nad smetnými nádobami vo vašom meste

Získate prehľadnú evidenciu smetných nádob

Prehľad, znalosť a poriadok. Vynikajúci nástroj na pasportizáciu kontajnerov, ktorý umožňuje jednoduchú a rýchlu orientáciu v umiestnení a typológii smetných košov (veľkosť, typ odpadu, špecifikácia), ako aj pridelených majiteľov. Užívatelia tak dokážu rýchlo a adresne dohľadať jednotlivé nádoby, urýchliť operatívu súvisiacu so správou kontajnerov a komunikáciu so svojimi zákazníkmi.

Zamedzíte podvodom s premiestňovaním nádob a ich odcudzením

Čipovanie slúži na jednoznačnú a presnú identifikáciu konkrétnej smetnej nádoby na základe platnej zmluvy. Akýkoľvek neoznačený kontajner tak automaticky slúži ako rýchla identifikácia kontajnera, ktorého zvážanie nie je zahrnuté v platnej zmluve, resp. nie je uhradené. Rovnako tak je možné rýchlo identifikovať svojvoľne presunuté kontajnery a zamedziť tak zneužívaniu nádob na neoprávnené navýšenie zvážanej kapacity.

Lepší prehľad o kvalite služieb, ktoré poskytujete občanom

Presné a detailné identifikovanie vlastníka/užívateľa smetnej nádoby výrazne zjednodušuje komunikáciu so zákazníkmi. Adresnosť a rýchla dohľadateľnosť skracuje čas potrebný na vybavenie akýchkoľvek dotazov či sťažností. Vďaka tomu, že údaje o vlastníkoch/užívateľoch nádob sú dostupné len v systéme, ku ktorému majú prístup výlučne oprávnení pracovníci, občania sú ochránení od možného zneužitia údajov, aké môžu nastať v prípade, kedy je možné identifikovať obyvateľov nehnuteľnosti len na základe priloženia čítačky.

Informácie občanom na dosah

Občania majú vďaka čipovaniu nádob lepší prístup k informáciám ohľadom komunálnych služieb. Naskenovaním čiarového kódu si môže občan overiť najbližší harmonogram zvozov a overiť si komody, ktoré do daného kontajnera patria. Po prihlásení do aplikácie môže nahlasovať aj škodové udalosti, poškodený kontajner či potrebu výmeny, alebo požiadať o neplánovaný výsyp, pokiaľ to mesto umožňuje.

Pripravenosť pre ďalšie nadstavby

Evidenčný systém Sensoneo je výhodný aj vďaka tomu, že je dokonalou prípravou pre akékoľvek ďalšie nástroje či služby, ktoré dokážu posunúť úroveň správu odpadu ešte vyššie. Napríklad inštaláciou Sensoneo snímača výsypov na zvozové vozidlo je prostredníctvom očipovanej nádoby možné zabezpečiť 100% potvrdenie realizácie výsypu na minútu presne, alebo potvrdiť výšku zaplnenia v čase výsypu. Vďaka Sensoneo čipovaniu je tiež neskôr možné nasadiť nástroj na realizáciu “Zvozu na zavolanie” jednoducho cez systém, nasadiť model “Plaťte podľa objemu vyprodukovaného odpadu” alebo nainštalovať komplexný systém pre výkazníctvo na základe váhy, ktoré je jednou z legislatívnych povinností, ktoré začnú platiť od roku 2021.

Ak nemáte dáta, nedokážete riadiť. Vďaka dátam od Sensoneo môžeme lepšie riadiť náš odpad.

Ing. Ladislav Peniaško Riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb (NKS)

Čo všetko vám umožňuje RFID technológia?

Vytvorte si automatickú a presnú evidenciu zvozu

Čítacie zariadenie WatchDog (Strážny pes) od Sensoneo je zariadenie, ktoré umiestnime priamo na zvozové vozidlo. RFID štítky a nálepky rozozná automaticky bez potreby akejkoľvek obsluhy. Zvoz sa nespomaľuje a nekomplikuje ako pri ručných čítačkách.

Zariadenie WatchDog je možné nainštalovať na akékoľvek vozidlo približne v priebehu hodiny, a nevyžaduje žiadne veľké zásahy do vozidla. Nastavenie vzdialenosti na rozpoznanie nádob a zaznamenanie výsypu je individuálne a upravíme ho ho podľa vašich pokynov.

V priebehu zvozu sa všetky získané údaje (ID vysypaných nádob, dátum, čas, GPS vozidla) automaticky zaznamenajú a sprístupnia v Sensoneo systéme, kde si môžete evidenciu jednoducho skontrolovať.

Obec, OZV, zvozová spoločnosť tak majú k dispozícii detailnú a spoľahlivú evidenciu vývozu. Dáta dokážeme integrovať aj do iných systémov alebo vám ich zaslať ako jednorázový report.

 

Zaveďte množstvový zber a spravodlivé poplatky

RFID nálepky predstavujú v kombinácii s vrecovým zberom od dverí k dverám ideálny spôsob, ako jednoducho a finančne nenáročne zaviesť motivačný množstvový zber. Občania budú platiť poplatky za odpad úmerne tomu, koľko odpadu v skutočnosti vyprodukujú, resp. koľkokrát službu zvozu využijú.