Riešenie pre Organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá spĺňa požiadavky RZV

Kontaktujte nás
Presné a automatizované

podávanie správ vnútroštátnym orgánom

Centralizovaný prehľad

pokrývajúci komplexné OZV procesy

Rýchle overenie

splnenia recyklačných cieľov

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Organizácie zodpovedné za producentov riadia úspešnú implementáciu politík RZV

Rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV) je politika, ktorá vymedzuje zodpovednosti výrobcov a dovozcov produktov, pokiaľ ide o zaobchádzanie s produktmi a ich likvidáciu, keď dosiahnu koniec životnosti. RZV podporuje výrobcov v dizajne s „nižším dopadom na životné prostredie“ a ekologickej likvidácii.

Niektorí výrobcovia plnia požiadavky RZV pomocou svojich vnútorných síl. Väčšina však spolupracuje s organizáciami zodpovednosti výrobcov, ktoré zabezpečujú úplné riadenie spätného odberu, zberu a recyklácie spotrebiteľmi a zabezpečujú, že výrobca dodržiava predpisy.

waste management EPR PRO

OZV slúžia kolektívnym potrebám priemyslu

Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) sú kolektívne celoštátne pôsobiace orgány, ktoré zabezpečujú dodržiavanie legislatívnych požiadaviek výrobcov v ich mene a za finančný príspevok z ich strany. OZV organizujú spätný odber spotrebiteľmi, zabezpečujú ciele zhodnocovania a recyklácie, podporujú ekodizajn, vzdelávajú v oblasti predchádzania vzniku odpadu, overujú údaje a podávajú správy vnútroštátnym orgánom.

Právna zodpovednosť OZV za plnenie požadovaných cieľov kladie vysoké nároky na ich znalosti, riadenie a prevádzku. Digitálna transformácia niektorých kľúčových činností môže výrazne odľahčiť manuálnu prácu, zvýšiť transparentnosť, automatizáciu a presné vykazovanie.

Komplexné riešenie pre integrovaný manažment organizácií zodpovednosti výrobcov

Komplexné riešenie pre integrovaný manažment organizácií zodpovednosti výrobcov

Digitalizácia operácií umožňuje efektívnosť, presnosť a transparentnosť. Digitalizáciou procesov pomocou Sensoneo RZV riešenia môžete výrazne znížiť manuálne pracovné zaťaženie, automatizovať riadenie a ľahko identifikovať nezrovnalosti, ktoré si vyžadujú akciu. Posilnenie transparentnosti a presnosti môže určite prilákať veľkých výrobcov, ktorí sa usilujú o dokonalosť a identifikujú vyspelú digitalizáciu ako kritickú podmienku spolupráce.

Riešenie ponúka všetky moduly potrebné pre správnu a detailnú správu všetkých povinností a činností, ktoré sú súčasťou komplexného procesu OZV:

Komplexné riešenie pre integrovaný manažment organizácií zodpovednosti výrobcov

Modul pre riadenie dodávateľov (výrobcov)

Modul pre správu zbierok

Modul pre riadenie spracovania materiálu

Modul pre administráciu a hlásenia

Riešenie je možné jednoducho prispôsobiť špecifickým potrebám OZV

Objavte viac
Riešenie spätného odberu

Riešenie spätného odberu

Akonáhle rozsah Organizácie zodpovednosti výrobcov zahŕňa riadenie logistiky a riadenie každodenných operácií súvisiacich s prepravou, zberom a vyzdvihnutím, Sensoneo riešenie spätného odberu je ešte vhodnejšou alternatívou.

Riešenie minimalizuje administratívne úlohy a podporuje transparentnosť a sledovateľnosť spätného odberu a recyklácie spotrebiteľmi. Zberné trhovisko jednoducho rieši dopyt a ponuku po preprave odpadu. Mobilné aplikácie zhromažďujú údaje z každého kroku procesu vytvárania transparentných tokov odpadu od zdroja až po spracovanie. Plánovanie trasy plánuje najkratšie trasy zberu a naviguje vodičov krok za krokom.

Modularita riešení a vlastný vývoj softvéru zaisťujú pohodlnú integráciu do vášho súčasného procesu, ako aj bezproblémový tok informácií medzi existujúcim IS a vaším novým systémom „Spätného odberu“.

Riešenie spätného odberu