Systém RZV a OZV

Napíšte nám
Presný a automatizovaný

reporting vnútroštátnym orgánom

Centralizovaný prehľad

pokrývajúci OZV procesy

Rýchle overenie

splnenia recyklačných cieľov

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Organizácie zodpovedné za producentov riadia úspešnú implementáciu politík RZV

Rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV) je politika, ktorá vymedzuje zodpovednosti výrobcov a dovozcov produktov, pokiaľ ide o zaobchádzanie s produktmi a ich likvidáciu, keď dosiahnu koniec životnosti. RZV podporuje výrobcov v dizajne s „nižším dopadom na životné prostredie“ a ekologickej likvidácii.

Niektorí výrobcovia plnia požiadavky RZV pomocou svojich vnútorných síl. Väčšina však spolupracuje s organizáciami zodpovednosti výrobcov, ktoré zabezpečujú úplné riadenie spätného odberu, zberu a recyklácie spotrebiteľmi a zabezpečujú, že výrobca dodržiava predpisy.

OZV slúžia kolektívnym potrebám priemyslu

Organizácie zodpovednosti výrobcov sú kolektívne celoštátne pôsobiace orgány, ktoré zabezpečujú dodržiavanie legislatívnych požiadaviek a politiky RZV  vo svojom mene a za finančný príspevok z ich strany. OZV organizujú spätný odber spotrebiteľmi, zabezpečujú ciele zhodnocovania a recyklácie, podporujú ekodizajn, vzdelávajú v oblasti predchádzania vzniku odpadu, overujú údaje a podávajú správy vnútroštátnym orgánom.

Právna zodpovednosť OZV za plnenie požadovaných cieľov kladie vysoké nároky na ich znalosti, riadenie a prevádzku. Digitálna transformácia niektorých kľúčových činností môže výrazne odľahčiť manuálnu prácu, zvýšiť transparentnosť, automatizáciu a presné vykazovanie.

OZV Manažérsky informačný systém

Komplexné riešenie pre integrovaný manažment organizácií zodpovednosti výrobcov

Komplexné riešenie pre integrovaný manažment organizácií zodpovednosti výrobcov

Digitalizácia operácií umožňuje efektívnosť, presnosť a transparentnosť. Digitalizáciou procesov pomocou Sensoneo riešenia RZV môžete výrazne znížiť manuálne pracovné zaťaženie, automatizovať riadenie a ľahko identifikovať nezrovnalosti, ktoré si vyžadujú akciu. Posilnenie transparentnosti a presnosti môže určite prilákať veľkých výrobcov, ktorí sa usilujú o dokonalosť a identifikujú vyspelú digitalizáciu ako kritickú podmienku spolupráce.

Komplexné riešenie pre integrovaný manažment organizácií zodpovednosti výrobcov