Malta spúšťa zálohovanie ako prvá stredomorská krajina s cieľom zvýšiť recykláciu z 20 na 90 %

Valetta, 14/11/2022 – 14. novembra sa na Malte spúšťa zálohovanie fliaš a plechoviek s cieľom pomôcť krajine zvýšiť mieru recyklácie, ale aj priniesť kultúrnu zmenu. Po úspešnej integrácii systému zálohovania na Slovensku Sensoneo v súčasnosti ako prvá a jediná spoločnosť poskytuje IT riešenie pre zálohovanie v dvoch krajinách. 

Malta je trinásta krajina EÚ, ktorá zavádza zálohový systém na nápojové obaly ako nástroj na výrazné zníženie znečistenia životného prostredia a zvýšenie miery zberu a recyklácie jednorazových nápojových obalov. Zálohovanie na Malte prevádzkuje nezisková spoločnosť BCRS Malta Ltd., licencovaný prevádzkovateľ národného systému zálohovania. Organizáciu založili združenia výrobcov, dovozcov a maloobchodníkov nápojových obalov, aby v ich mene prevzala kolektívnu rozšírenú zodpovednosť  za nápojové obaly. Sensoneo poskytuje centrálny IT systém, kde sa vykonávajú kľúčové operácie a integrujú dáta všetkých zúčastnených strán. 

Ako funguje zálohový systém na Malte?

Zavedenie zálohovania na Malte výrazne ovplyvnil silný cestovný ruch. Hoci má táto ostrovná krajina len približne 517  000 obyvateľov, v letnej sezóne turisti často počtom prevyšujú miestnych. To bol jeden z dôvodov, pre ktoré Malta do zálohovania zapojila aj segment HORECA a zaviedla tzv. verejné zálohovacie stojiská (public recycling hubs). 

Ako vysvetlil Edward Chetcuti, generálny riaditeľ spoločnosti BCRS Malta Ltd.:

“pri nákupe sa k nápojom v jednorazových obaloch pridáva záloha vo výške 0,10 eura. Zálohovanie sa vzťahuje na hliníkové plechovky a sklenené a PET fľaše s objemom od 0,1 do 3 litrov. Do systému nespadajú obaly na mliečne výrobky, džúsy, víno a iné alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 5,0 %.”

Nápojové obaly je možné vrátiť a získať späť zálohu troma spôsobmi:

  • prostredníctvom zálohomatu umiestneného v obchode;
  • prostredníctvom zálohomatu vo verejnom zálohovacom stojisku; 
  • prípadne v obchode, ktorý obal preberá manuálne. 
Spustenie zálohavacieho systému na Malte 14. novembra 2022

Viac ako polovica z vyše 320 zálohomatov je umiestnená v obchodoch a poukážky je možné uplatniť len v tom obchode či supermarkete, kde boli vydané. Tento systém je známy vo väčšine krajín vrátane Slovenska, ktoré zálohovanie zaviedli. 

S cieľom vyvážiť trh s veľkými supermarketmi so zálohomatmi a malými obchodmi bez zálohomatov bol podobný počet zálohomatov umiestnený aj vo verejných zálohovacích stojiskách. Malta je rozdelená na približne 65 oblastí a takmer v každej z nich sa nachádza stojisko so zálohomatmi. Poukážky z týchto stojísk možno uplatniť v celej krajine v ktoromkoľvek registrovanom mieste, kde sa predávajú nápoje. 

Stojiská so zálohomatmi

Podľa Petra Kňaza, riaditeľa divízie zálohovania a spätného zberu spoločnosti Sensoneo,

“má Malta vybudovanú pomerne hustú sieť zálohomatov. Hoci ide o malú krajinu, hustota obyvateľstva je najmä v letnej sezóne veľmi vysoká. Preto si myslím, že bolo rozumné umiestniť zálohomat takmer na každom kilometri štvorcovom, aby bolo vrátenie plechoviek a fliaš pre ľudí čo najjednoduchšie.”

Úloha HORECA v systéme zálohovania

Na Malte sú zo zákona povinné zapojiť sa do systému všetky hospodárske subjekty, ktoré predávajú nápoje v jednorazových obaloch. Vzhľadom na charakter krajiny najväčší počet hospodárskych subjektov nepredstavujú obchody, výrobcovia a distribútori, ale hotely, reštaurácie a kaviarne.

Subjekty HORECA nie sú povinné zbierať nápojové obaly od ľudí tak, ako obchody: pri konzumácii na mieste je zodpovednosťou prevádzky vrátiť plechovku alebo fľašu operátorovi a získať zálohu späť. V prípade take-away služby sa záloha vyberá a vrátenie je na zákazníkovi.

Pokiaľ ide o poskytovateľov ubytovacích služieb, hotely, v ktorých sa skonzumuje ale predá viac ako 500 000 nápojov v jednorazových obaloch ročne, majú pre zefektívnenie logistiky zavedený vlastný zálohomat.

Kultúrna zmena

Spustenie zálohovania na Malte podporuje kampaň s posolstvom:Učme sa spoločne novým spôsobom recyklácie. V súčasnosti krajina recykluje menej ako 20 % nápojových obalov a cieľom je dosiahnuť 90% do roku 2026. Edward Chetcuti považuje zálohovanie nielen za nový nástroj na zvýšenie miery recyklácie, ale aj za spôsob, ako zmeniť zmýšľanie a povedomie o životnom prostredí:

Flexibilita a riešenie na mieru  

Hoci princíp systému zálohovania je všade rovnaký, každá krajina má svoje vlastné špecifiká. Malta ako relatívne malý ostrov s veľkým zastúpením turistov sa líši od ostatných krajín EÚ, ktoré už zálohovanie zaviedli. Vďaka bohatým skúsenostiam spoločnosti Sensoneo s digitalizáciou, inteligentným nakladaním s odpadmi a implementáciou zálohovania na Slovensku, bolo možné sa operatívne prispôsobiť špecifickým podmienkam na Malte a spustiť systém vo veľmi zrýchlenom čase. Ako hovorí Edward Chetcuti: “Spoločnosť Sensoneo je kľúčovým partnerom na našej ceste. Na jednej strane vie Sensoneo poskytnúť rýchlu stratégiu uvedenia na trh vďaka skúsenostiam, ktoré už má, a na druhej strane má schopnosť operatívne sa prispôsobiť a vyvíjať riešenia podľa špecifických potrieb krajiny. Spojenie týchto výhod bolo podľa môjho názoru neoceniteľné pre rozbehnutie zálohovania v takom krátkom čase.” 

Sensoneo je v súčasnosti prvým a jediným integrátorom systému zálohovania v dvoch krajinách. Ako vysvetľuje Peter Kňaz: “Implementácia systému zálohovania na Malte bola nová odlišná skúsenosť, s inými hráčmi na trhu, verejnými stojiskami a silnou úlohou HORECA segmentu.

Avatar
  • Sensoneo Smart Waste Management
  • Sensoneo provides enterprise-grade smart waste management solutions that support the digital transformation of waste management to achieve efficiency, transparency, and sustainability. By developing & deploying resilient hardware and beautiful software we empower cities, businesses, and countries to manage waste smarter
  • Všetky články