Malta spúšťa zálohovanie ako prvá stredomorská krajina s cieľom zvýšiť recykláciu z 20 na 90 %

Valetta, 14/11/2022 – 14. novembra sa na Malte spúšťa zálohovanie fliaš a plechoviek s cieľom pomôcť krajine zvýšiť mieru recyklácie, ale aj priniesť kultúrnu zmenu. Po úspešnej integrácii systému zálohovania na Slovensku Sensoneo v súčasnosti ako prvá a jediná spoločnosť poskytuje IT riešenie pre zálohovanie v dvoch krajinách. 

Malta je trinásta krajina EÚ, ktorá zavádza zálohový systém na nápojové obaly ako nástroj na výrazné zníženie znečistenia životného prostredia a zvýšenie miery zberu a recyklácie jednorazových nápojových obalov. Zálohovanie na Malte prevádzkuje nezisková spoločnosť BCRS Malta Ltd., licencovaný prevádzkovateľ národného systému zálohovania. Organizáciu založili združenia výrobcov, dovozcov a maloobchodníkov nápojových obalov, aby v ich mene prevzala kolektívnu rozšírenú zodpovednosť  za nápojové obaly. Sensoneo poskytuje centrálny IT systém, kde sa vykonávajú kľúčové operácie a integrujú dáta všetkých zúčastnených strán. 

Ako funguje zálohový systém na Malte?

Zavedenie zálohovania na Malte výrazne ovplyvnil silný cestovný ruch. Hoci má táto ostrovná krajina len približne 517  000 obyvateľov, v letnej sezóne turisti často počtom prevyšujú miestnych. To bol jeden z dôvodov, pre ktoré Malta do zálohovania zapojila aj segment HORECA a zaviedla tzv. verejné zálohovacie stojiská (public recycling hubs). 

Ako vysvetlil Edward Chetcuti, generálny riaditeľ spoločnosti BCRS Malta Ltd.:

“pri nákupe sa k nápojom v jednorazových obaloch pridáva záloha vo výške 0,10 eura. Zálohovanie sa vzťahuje na hliníkové plechovky a sklenené a PET fľaše s objemom od 0,1 do 3 litrov. Do systému nespadajú obaly na mliečne výrobky, džúsy, víno a iné alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 5,0 %.”

Nápojové obaly je možné vrátiť a získať späť zálohu troma spôsobmi:

  • prostredníctvom zálohomatu umiestneného v obchode;
  • prostredníctvom zálohomatu vo verejnom zálohovacom stojisku; 
  • prípadne v obchode, ktorý obal preberá manuálne. 
Spustenie zálohavacieho systému na Malte 14. novembra 2022

Viac ako polovica z vyše 320 zálohomatov je umiestnená v obchodoch a poukážky je možné uplatniť len v tom obchode či supermarkete, kde boli vydané. Tento systém je známy vo väčšine krajín vrátane Slovenska, ktoré zálohovanie zaviedli. 

S cieľom vyvážiť trh s veľkými supermarketmi so zálohomatmi a malými obchodmi bez zálohomatov bol podobný počet zálohomatov umiestnený aj vo verejných zálohovacích stojiskách. Malta je rozdelená na približne 65 oblastí a takmer v každej z nich sa nachádza stojisko so zálohomatmi. Poukážky z týchto stojísk možno uplatniť v celej krajine v ktoromkoľvek registrovanom mieste, kde sa predávajú nápoje. 

Stojiská so zálohomatmi

Podľa Petra Kňaza, riaditeľa divízie zálohovania a spätného zberu spoločnosti Sensoneo,

“má Malta vybudovanú pomerne hustú sieť zálohomatov. Hoci ide o malú krajinu, hustota obyvateľstva je najmä v letnej sezóne veľmi vysoká. Preto si myslím, že bolo rozumné umiestniť zálohomat takmer na každom kilometri štvorcovom, aby bolo vrátenie plechoviek a fliaš pre ľudí čo najjednoduchšie.”

Úloha HORECA v systéme zálohovania

Na Malte sú zo zákona povinné zapojiť sa do systému všetky hospodárske subjekty, ktoré predávajú nápoje v jednorazových obaloch. Vzhľadom na charakter krajiny najväčší počet hospodárskych subjektov nepredstavujú obchody, výrobcovia a distribútori, ale hotely, reštaurácie a kaviarne.

Subjekty HORECA nie sú povinné zbierať nápojové obaly od ľudí tak, ako obchody: pri konzumácii na mieste je zodpovednosťou prevádzky vrátiť plechovku alebo fľašu operátorovi a získať zálohu späť. V prípade take-away služby sa záloha vyberá a vrátenie je na zákazníkovi.

Pokiaľ ide o poskytovateľov ubytovacích služieb, hotely, v ktorých sa skonzumuje ale predá viac ako 500 000 nápojov v jednorazových obaloch ročne, majú pre zefektívnenie logistiky zavedený vlastný zálohomat.

Kultúrna zmena

Spustenie zálohovania na Malte podporuje kampaň s posolstvom:Učme sa spoločne novým spôsobom recyklácie. V súčasnosti krajina recykluje menej ako 20 % nápojových obalov a cieľom je dosiahnuť 90% do roku 2026. Edward Chetcuti považuje zálohovanie nielen za nový nástroj na zvýšenie miery recyklácie, ale aj za spôsob, ako zmeniť zmýšľanie a povedomie o životnom prostredí:

Flexibilita a riešenie na mieru  

Hoci princíp systému zálohovania je všade rovnaký, každá krajina má svoje vlastné špecifiká. Malta ako relatívne malý ostrov s veľkým zastúpením turistov sa líši od ostatných krajín EÚ, ktoré už zálohovanie zaviedli. Vďaka bohatým skúsenostiam spoločnosti Sensoneo s digitalizáciou, inteligentným nakladaním s odpadmi a implementáciou zálohovania na Slovensku, bolo možné sa operatívne prispôsobiť špecifickým podmienkam na Malte a spustiť systém vo veľmi zrýchlenom čase. Ako hovorí Edward Chetcuti: “Spoločnosť Sensoneo je kľúčovým partnerom na našej ceste. Na jednej strane vie Sensoneo poskytnúť rýchlu stratégiu uvedenia na trh vďaka skúsenostiam, ktoré už má, a na druhej strane má schopnosť operatívne sa prispôsobiť a vyvíjať riešenia podľa špecifických potrieb krajiny. Spojenie týchto výhod bolo podľa môjho názoru neoceniteľné pre rozbehnutie zálohovania v takom krátkom čase.” 

Sensoneo je v súčasnosti prvým a jediným integrátorom systému zálohovania v dvoch krajinách. Ako vysvetľuje Peter Kňaz: “Implementácia systému zálohovania na Malte bola nová odlišná skúsenosť, s inými hráčmi na trhu, verejnými stojiskami a silnou úlohou HORECA segmentu.

Avatar
  • Magdaléna Jurkemiková
  • PR Manager @ Sensoneo. Meggy joined Sensoneo team in October 2022. She is responsible for Sensoneo public relations, press releases, as our presence in media. Magdalena also manages the whole internal communication in our company.
  • Všetky články