Referencia: Digitalizácia a zefektívnenie zvozu odpadu v Bratislave

85 000 pasportizovaných nádob
1 753 nádob so senzormi
92 smart zvozových vozidiel

Partneri projektu

Mesto Bratislava s mestskou spoločnosťou OLO v spolupráci s bratislavskou technologickou spoločnosťou Sensoneo spúšťajú projekt zameraný na digitalizáciu a zefektívnenie zvozu odpadu. Projekt sa realizuje s podporou grantu Európskej rady pre inovácie, ktorý spoločnosť Sensoneo získala v lete 2020 pre plošné nasadenie svojho riešenia na demonštráciu jeho environmentálnych a ekonomických benefitov.

Súhrn projektu

Digitalizácia odpadovej infraštruktúry je v súlade so Stratégiou mesta pre nakladanie s komunálnym odpadom s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo na roky 2021 – 2026. Mesto očakáva úsporu najazdených kilometrov a emisií súvisiacich s odvozom odpadu. Projekt zahŕňa niekoľko etáp, ktoré sa budú implementovať nepretržite až do apríla 2022. Súčasťou projektu je aj testovanie prototypov spoločnosti Sensoneo uľahčujúce zavedenie modelov „Plať podľa triedenia“ a rozpoznávanie úrovní naplnenia kontajnerov počas vyzdvihnutia.

Očakávania

01 Sprehľadnenie odpadovej infraštruktúry

02 Digitalizácia procesu zvozu odpadu

03 Transparentné odpadové toky

04 Úspory v najazdených kilometroch a vyprodukovaných emisiách

“Pre obyvateľky a obyvateľov Bratislavy to znamená čistejšie verejné priestranstvá a zefektívnenie zvozovej služby.” Katarína Rajčanová, hovorkyňa mesta Bratislava

“Cieľom mesta je mať exaktné dáta o množstvách odpadov, ktoré obyvatelia vyprodukujú. Tieto dáta sa následne premietnu do štatistík na úrovni obyvateľov/poplatníkov. Každá zberná nádoba alebo vrece v meste bude označená (QR kód, RFID štítok) a pomocou zberovej techniky bude zaznamenaný jej výsyp,” Ivana Maleš, spoluautorka stratégie nakladania s komunálnym odpadom mesta

Unikátny a inovatívny projekt

Nasadzovanie smart technológií pri správe a zvoze odpadu je v globálnom meradle ešte len na vzostupe – aj svetové metropoly sú vo využívaní týchto technológií v počiatkoch. Bratislava by tak bola prvým mestom s referenciou takéhoto rozsahu, ktorá navyše pokrýva hneď niekoľko oblastí naraz – digitalizáciu infraštruktúry, automatickú evidenciu výsypov aj monitorovanie pre účely dynamického zvozu.

“Spolupráca so slovenským hlavným mestom je logickým a prirodzeným vyústením s ohľadom na zameranie našich technológií a príležitosti, ktorú sme vďaka grantu získali. Ďakujeme mestu Bratislava a spoločnosti OLO za dôveru a aktívny záujem o inovácie v oblasti správy a zvozu odpadu. Veríme, že sa nám spoločne podarí posunúť manažment odpadov na vyššiu úroveň, zefektívniť jeho proces a v konečnom dôsledku pozitívne zviditeľniť mesto. ”

Tomáš Vincze manžér projektu v Sensoneo

1. Digitalizácia a pasportizácia 85 000 odpadových nádob

Digitalizacia a pasportizacia odpadovych nadob RFID tedchnologiu v Bratislave

 

Prvou z plánovaných aktivít je digitalizácia a pasportizácia odpadových nádob, ktorá sa spustí v máji. O jednotlivých etapách pasportizácie bude OLO priebežne informovať dotknuté mestské časti a ich obyvateľov, pričom ako prvé sa budú pasportizovať nádoby v skladových priestoroch. OLO pre tento účel využije Sensoneo Pasportizačnú aplikáciu, ktorá reflektuje špecifické potreby pracovníkov OLO – ako napríklad zaznamenanie dostupnosti, teda potrebu odomykania či vzájomnú vzdialenosť.

Elektronická evidencia odpadov a odpadových nádob je v súlade s dokumentom Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026.

Prečítajte si viac o čipovaní smetných nádob

 

2. Inštalácia 1 753 senzorov

Senzory monitoruju odpadove nadoby v Bratislave

 

Kontajnery na sklo a polopodzemné kontajnery predstavujú najvyšší potenciál pre úspory v zvoze– ako v palive a najazdených kilometrov, tak aj v čase a emisiách. Sklenený odpad je obzvlášť problematický kvôli nepravidelnému cyklu plnenia a Sensoneo senzory v reálnom čase ponúkajú neoceniteľnú úsporu času tým, že identifikujú, kedy je potrebný zber, čím sa eliminujú zbytočné vyzdvihnutia a zaistia sa, že nádoby nezostanú preplnené.

Na vyprázdňovanie podzemných zásobníkov je potrebné vozidlo s hydraulickou rukou. To znamená dodatočné náklady a v mnohých prípadoch zbytočnú záťaž pre dopravné zápchy, keďže vyprázdňovanie trvá približne 6-7 minút.

Instalacia senzorov do kontajnerov v Bratislave

Tieto poznatky motivovali mesto, aby vybralo 1 753 nádob, ktoré budú monitorované Sensoneo senzormi. Okrem sledovania priebežnej zaplnenosti a presnej evidencie produkcie odpadu v týchto kontajneroch, budú údaje zo senzorov použité na optimalizáciu zvozu prostredníctvom automaticky vytvorených trás, ktoré budú zohľadňovať čo najkratšiu trasu a maximálne vyťaženie kapacity vozidla pri návrate do depa.

Trasy budú pre vodičov dostupné v aplikácii Sensoneo Driver Navigation, ktorá je navrhnutá pre špecifické potreby vozidiel na odvoz odpadu. Tento prístup tiež uľahčí jednoduché začlenenie nových vodičov.

Prečítajte si viac o senzoroch

Prečítajte si viac o plánovaní trasy

 

3. Inštalácia zariadenia WatchDog na vozidlá

Sledovacie zariadenie WatchDog na zvozové vozidlá

 

 

Ďalšou súčasťou projektu bude inštalácia sledovacieho zariadenia WatchDog na všetky zvozové vozidlá, teda celkovo 92 áut. Toto zariadenie automaticky zaznamenáva všetky úkony realizované v priebehu zvozu odpadu, identifikuje nádoby či vrecia oprávnené na zvoz a automaticky eviduje ich výsyp. Upozorní tiež na podvody, premiestnenie nádob a detailne zaznamená všetky skutočne absolvované trasy. Vozidlá OLO budú #smart zvozové vozidlá.

 

 

Prečítajte si viac o zariadení WatchDog

 

Projekt je realizovaný vďaka schéme EIC Akcelerátor

EIC Akcelerátor je finančná schéma Európskej inovačnej rady (EIC) v európskom programe Horizont 2020, ktorej cieľom je podporiť vývoj špičkových európskych technologických inovácií. Výzva, v ktorej spoločnosť Sensoneo uspela v konkurencii viac ako 2000 spoločností z 38 európskych krajín, bola osobitne orientovaná na projekty podporujúce ciele Európskej zelenej dohody – inovácie, ktoré podporujú spoločenský prechod k udržateľnosti a zároveň podporujú konkurencieschopnosť a vedúce postavenie EÚ v oblasti čistých technológií. Spoločnosť vďaka nej získala možnosť plošne nasadiť svoje riešenie v dvoch európskych hlavných mestách a finalizovať svoje technologické prototypy. Po českej metropole je Bratislava druhým mestom, s ktorým spoločnosť ohlásila v tejto súvislosti partnerstvo.