Referencia: Spoločnosť ASEKOL využíva Sensoneo riešenie spätného odberu

22.000 aktívnych zberných miest
14.400 používateľov systému
40 regionálnych logistických zariadení

Rozhovor so Šárkou Kohákovou, manažérkou logistiky a dopravy spoločnosti ASEKOL CZ

Kto vlastne Asekol je a čomu sa venuje?

Asekol je celoštátny zberový systém odberu elektrozariadení. Zabezpečuje kompletný zber, dopravu a recykláciu opotrebovaných a vyradených elektrospotrebičov. Naše služby využívajú výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení, úzko spolupracujeme s mestami a obcami, predajcami, servismi, obchodnými reťazcami, ale tiež so zvozovými spoločnosťami a spracovateľmi elektrozariadení. Rozsahom našich služieb je Asekol jednotkou v Českej republike. ASEKOL má na väčšine zberných miest umiestnené zberné nádoby, ktoré umožňujú zberným miestam konsolidovať zozbierané elektrozariadenia. Niektoré tieto nádoby sú statické, určené iba pre zber elekto zariadení, iné sú mobilné a slúžia zároveň aj k preprave zozbieraných elektro zariadení. Naša zberná sieť patrí k tým najkomplexnejším v krajine.

Čo si vaši partneri na vás najviac cenia?

Našou silnou stránkou je systémovosť celého procesu, včasné vybavovanie objednávok, online komunikácia so zákazníkmi. Máme zazmluvnené desiatky dopravných spoločností, ktoré zabezpečujú organizáciu zvozu naprieč celou republikou. V rámci Česka pôsobíme v 14 zvozových oblastiach, takže pokrývame široké územie a v tom sme unikátni.

Aké najdôležitejšie úlohy plníte?

Každý subjekt, ktorý s nami spolupracuje, sleduje svoje čiastkové ciele a vníma naše služby cez túto optiku. Z pohľadu dopravcov ide predovšetkým o včasné plnenie zvozu, aby nedochádzalo k omeškaniam pri vybavovaní objednávok zberných miest. Z pohľadu spracovateľov ide o zabezpečenie riadneho spracovania odovzdaného materiálu, dostatočné materiálové využitie, poskytnutie  korektných výkazov o spracovaní. Naša najzásadnejšia úloha je napĺňať zákonnú povinnosť vyzbierať elektrozariadenia v objeme 65 percent z výrobkov uvedených na trh za posledné tri roky. V roku 2021 spoločnosť vyzbierala celkovo 44 580 ton elektrozariadení.

Čo je typické pre vaše každodenné činnosti?

Špecialitou Asekolu a nevyhnutnou podmienkou na to, aby naše fungovanie bolo efektívne, je práca s dátami v čase. Najväčšia dynamika prebieha v rámci dopravy. Po celej republike máme v rámci našej siete aktuálne približne 22.000 zberných miest – kde počítame aj kontajnery – a niekoľko desiatok spracovateľských centier. Dopravcov máme rozdelených do niekoľkých kategórií. Časť z nich zabezpečuje regionálnu dopravu, čiže zvoz elektrozariadení zo zberných dvorov a z ostatných zberných miest na základe objednávok, ktoré do systému zadávajú zberné miesta. Spolupracujeme tiež s dopravcami, resp. zvozovými spoločnosťami, ktoré sa venujú zberu z našich stacionárnych kontajnerov a využívajú vozidlá s hydraulickou rukou. Potom ešte máme dopravcov pre tzv. ad-hoc požiadavky, ako napríklad zvoz veľkoobjemných kontajnerov.

Asekol sa rozhodol transformovať spôsob svojho fungovania prostredníctvom riešenia Take-Back, ktoré ste postupne zaviedli. Prečo ste ho potrebovali?

Naším zámerom bolo v maximálnej možnej miere digitalizovať dáta a všetky procesy. Ako som povedala, práca s dátami v čase a prepojenie procesov sú naše kľúčové operácie. Korektnosť dát je pre nás absolútna alfa a omega. Komunikačný nástroj ISA (čo je náš interný názov pre riešenie), ktorý pracuje s dátami v čase online, je pre Asekol nielen krokom vpred, ale pomáha nám byť aj maximálne efektívni v tom, čo robíme.

Čo si pod tým riešením vlastne predstaviť?

Ide o informačný systém, ktorý pracuje s dátami v čase online. Vstupujú doň všetci naši partneri cez webové rozhranie a zadávajú tam svoje dáta. Systém obsahuje objednávkový modul, do ktorého vstupujú zástupcovia zberných miest. Ďalej dispečerský alebo dopravný modul, ktorý zabezpečuje organizáciu dopravy, naplánovanie trás a vybavenie objednávok od prevzatia zo zberného miesta až po odovzdanie v spracovateľskom centre. Modul Prekladisko je zameraný na monitorovanie príjmu a výdaju materiálu. V realite máme takýchto prekladísk niekoľko, má to veľký vplyv na zefektívnenie celej dopravy. Na prekladiskách dochádza ku konsolidácii určitých druhov materiálov a podľa toho sú následne nasmerované ku konkrétnym spracovateľom. Samozrejme, v neposlednom rade je súčasťou systému aj modul Spracovateľské centrum, kde sa prijímajú objednávky od dopravcov, potvrdzuje hmotnosť prijatého materiálu ako aj jeho spracovanie.

Ako vám tento systém reálne zmenil život?

Vďaka nasadeniu tohto riešenia prišlo napríklad k zmenám v štruktúre oddelení. Jednotlivé čiastkové úseky sa výrazne prepojili. Ako príklad môžeme uviesť pozíciu dispečera – kolegu, ktorý zabezpečuje regionálnu dopravu. To je doprava, ktorá je viazaná na zmluvné jednotkové ceny a napojená priamo na cenníky. Zabezpečuje sa na základe objednávok a beží viac-menej automaticky. Dopravcovia objednávky dostávajú podľa zvozovej oblasti, ktorú si vysúťažili. A na základe tých zrealizovaných objednávok dochádza k automatickému zúčtovaniu. Na druhú stranu realizujeme aj tie zmieňované “ad-hoc dopravy”, ktoré sa konajú nárazovo. Týkajú sa predovšetkým veľkoobjemných kontajnerov a zvozu z medziprekladísk. Vďaka Take-back systému dochádza v rámci dopravy k prepojeniu týchto dvoch typov dopravy a ich vzájomnej spolupráci, resp. integrácii.

“Automatizácia dopravy a logistiky je rozhodne najkomplexnejšou súčasťou celého riešenia. Akonáhle zberné miesta vytvoria objednávku na dopravu, požiadavka sa dostáva ku všetkým oprávneným dopravcom pre daný druh materiálu. Ponuku teda vidia len tí dopravcovia, ktorí sú na materiál autorizovaní. Následne sa nástroj správa ako “marketplace” – čiže sa uplatňuje pravidlo “prvý príde, prvý berie.” 

“Po schválení objednávky systém automaticky ponúkne prepravcovi prepravnej spoločnosti recyklačné zariadenia, kam je možné materiál doručiť. Ten si vyberie z ponúkaných voľných termínov a systém následne vytvorí a naplánuje trasu, ktorá je schválená dopravcom. Túto trasu potom vodič vidí v aplikácii v mobilnom telefóne, kde si ju preklikne a začne ju postupne plniť. Na záver v rámci vykládky vodič ukončí trasu a materiál prevezme spracovateľ recyklácie.“

Jaroslav Galáš Chief Product Officer v Sensoneo

Celkovo máme pre systém spätného odberu pripravené 3 mobilné aplikácie, ktoré sú si dizajnom a štruktúrou veľmi podobné, ale každá má iné funkcionality.
1.) APLIKÁCIA PRE ŠOFÉROV

Najkomplexnejšou z nich je šoférska aplikácia pre dopravcov. Po schválení objednávok systém dopravcovi automaticky ponúkne miesta, kam materiál môže zaviezť. Ten si vyberie z ponúknutých voľných termínov a systém potom vytvorí a naplánuje trasu, ktorú dopravca schváli. Šofér ju následne vidí v aplikácii v mobilnom telefóne, kde si ju rozklikne a postupne realizuje. Na konci v rámci vykládky jazdu ukončí a materiál preberie spracovateľ. Aplikácia však má niekoľko funkcionalít s pridanou hodnotou nielen pre dopravcov, ale aj zberné miesta a samotný ASEKOL.

Od momentu odkedy prišla do systému objednávka na zvoz elektroodpadu až do momentu, kedy po objednávku príde šofér, aby ju vyzdvihol, môže ubehnúť niekoľko dní. To znamená, že medzičasom sa na danom mieste môže vytvoriť nová objednávka, keďže sa na zbernom mieste opäť nahromadilo veľké množstvo elektroodpadu. System a aplikácia umožňujú šoférovi to, aby v reálnom čase, keď už je fyzicky na danom zbernom mieste, mohol súhlasiť a prijal aj túto novú objednávku, v prípade ak má v aute stále dostatočnú kapacitu. Túto novú objednávku si tak vie pripojiť do trasy, ktorá aktuálne prebieha.

Ďalšou dôležitou funkcionalitou šoférskej appky je feedback ohľadom poškodenia alebo nedostupnosti zberného miesta. Ak napríklad šofér príde na zberné miesto a kontajner bol poškodený, zablokovaný alebo šofér nemal prístup do areálu – má možnosť to v aplikácii reportovať a zároveň k feedbacku pridať aj fotografie.

Mobilná aplikácia pre šoférov zároveň umožňuje vybavovanie objednávok pre servis a údržbu nádob. Nie je to teda len o objednávkach, ktoré slúžia na odvoz elektroodpadu, ale sú to aj objednávky, ktoré slúžia na opravy nádob, pristavenie nových nádob alebo odobratie nádoby, v prípade ak už skončila platnosť zberného miesta alebo mu vypršala zmluva.

e-waste weee recycling processing facillity

2.) APLIKÁCIA PRE SKLADNÍKA

Ďalšou je aplikácia pre skladníka, ktorá je komplexnosťou asi najjednoduchšia, pretože skladník len roztriedi elektroodpad ktorý prišiel pomocou systému, ktorý ho prekonvertuje na skladové karty s kódmi odpadov (podľa toho či ide napríklad o batérie alebo televízory).  Následne už len odpad odváži a zadáva hmotnosti do systému – v tomto momente vzniká tá najreálnejšia a najpresnejšia informácia o hmotnosti vyzbieraného odpadu, keďže zberné miesto a dopravca zadávali do systému len odhadovanú hmotnosť. Na konci skladník už len potvrdí hmotnosti a tým je proces na prekladisku alebo v spracovateľskom centre ukončený.

3.) APLIKÁCIA PRE ZBERNÉ MIESTA 

Mobilnú aplikáciu majú aj zberné miesta – vytvorenie objednávky na zvoz elektroodpadu nemusí byť uskutočnené len cez desktop a webovú aplikáciu, ale dá sa to spraviť aj cez mobilnú aplikáciu, ak to zberným miestam vyhovuje lepšie.

Asekol vyuziva pre systém spätného odberu pripravené 3 mobilné aplikácie

 

“Vnímam veľký progres v tom, že celé naše oddelenie funguje v jednom spoločnom prostredí vrátane externých dopravcov. Je to veľký krok vpred a rozhodne sme si vybrali dobre.”

Šárka Koháková manažérka logistiky v spoločnosti ASEKOL CZ

Pre samotných zamestnancov teda ide o benefit v podobe zjednodušenej práce, resp. zbaveniu sa určitých manuálnych úloh?

Určite. Vďaka aplikáciám, ktoré sú na systém napojené, sme schopní získavať aktuálne dáta priamo z terénu v reálnom čase. Napr. dopravcovia nám zadávajú naplnenosť stacionárnych kontajnerov do aplikácie, takisto informácie o nakládke/vykládke, môžu tiež reportovať akékoľvek dôležité informácie z terénu. Bez týchto dát sa k nám dostávali tieto informácie ťažko alebo sa k nám nedostali nikdy. Dnes tieto dáta máme ihneď.

Pre teba osobne – ku ktorej časti riešenia vnímaš ako najzásadnejšiu? 

Správa nádob je extrémne komplexná úloha. Zahŕňa rozsiahlu agendu a je napojená na množstvo financií – ide o tisícky nádob, ktoré používame nielen na zber, ale aj zvoz. Potrebujeme vedieť nielen ich aktuálnu polohu, ale zaznamenávať a žiadosti o presuny, odobratie alebo inštalácie kontajnerov. Ide o dôležitú a veľkú časť majetku, ktorú musíme mať pod kontrolou. Na modul Nádobárňa plánujeme napojiť Správu škodových udalostí. Naši regionálni zástupcovia, ktorí pracujú v teréne, tam budú zadávať poškodenia a škodové udalosti.