Obchodné podmienky

PODMIENKY POUŽITIA

PODMIENKY A USTANOVENIA

Tieto Podmienky a ustanovenia (ďalej len „Podmienky a ustanovenia“) sa vzťahujú na akékoľvek využívanie predplatených služieb, ktoré Používateľom umožňujú vstup do aplikácií Sensoneo, v ktorých môžu sledovať údaje zozbierané z kontajnerov (t. j. množstvo odpadu v kontajneri), plánovať optimálne trasy zberu a pristupovať k poloautomatickému navigačnému systému a ktoré zahŕňajú aj predpovede, exporty, vizualizácie, grafiku, kompletnú správu kontajnerov a spätnú väzbu od občanov (ďalej len „Služby“), ktoré sú v konečnom dôsledku poskytované za podmienok, za ktorých SENSONEO j.s.a, so sídlom Kollárova 27, 841 06 Bratislava, IČO 50 746 057, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sja, vložka č. 6/B (ďalej len „Dodávateľ“).

 

ČASŤ – „POUŽÍVANIE SLUŽIEB“

1.             Uplatniteľnosť a výklad

1.1            V týchto Podmienkach používania majú pojmy začínajúce veľkými písmenami význam uvedený v časti „DEFINÍCIE“.

1.2            Tieto Podmienky a ustanovenia sú rozdelené do [štyroch] oddielov platných pre používateľov, a to nasledovne:

(a)       Kapitoly „POUŽÍVANIE SLUŽIEB“ a „DEFINÍCIE“ sa vzťahujú na každého Používateľa, ktorý používa Aplikácie Sensoneo alebo Služby;

(b)       Časť „PODMIENKY PRE DODÁVATEĽA“ sa vzťahuje len na Používateľov, ktorí si zakúpia Predplatné priamo od Dodávateľa; a

(c)        Časť „PODMIENKY PRE PREDAJCOV“ sa vzťahuje len na Používateľov, ktorí si zakúpia Predplatné od Predajcu.

1.3            S výhradou ustanovenia 1.2 sa Podmienky a ustanovenia uverejnené na internetovej stránke http://www.sensoneo.com prostredníctvom odkazu stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy. Ak Používateľ nesúhlasí so všetkými ustanoveniami týchto Podmienok a ustanovení, ktoré sa na neho vzťahujú podľa vyššie uvedených podmienok, nemá právo na prístup k Aplikáciám Sensoneo ani na používanie Služieb.

1.4            Niektoré funkcie Aplikácií a/alebo Služieb Sensoneo môžu podliehať ďalším usmerneniam, podmienkam alebo pravidlám, ktoré budú zverejnené v Aplikáciách Sensoneo v súvislosti s týmito funkciami. Všetky takéto dodatočné podmienky, usmernenia a pravidlá sú do týchto Podmienok a ustanovení zahrnuté prostredníctvom odkazu.

1.5            Tieto Podmienky a ustanovenia sa vzťahujú na všetky aktualizácie alebo dodatky k Aplikáciám Sensoneo a/alebo Službám, pokiaľ nie sú vybavené samostatnými podmienkami, v takom prípade sa uplatňujú tieto podmienky.

1.6            Tieto Podmienky a ustanovenia tvoria formou odkazu neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy uzavretej medzi používateľom a dodávateľom alebo predajcom (podľa okolností). V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami týchto Podmienok a ustanovení a ustanovení a zmluvou majú prednosť podmienky zmluvy.

1.7            Ak je súčasťou Aplikácií Sensoneo akýkoľvek softvér s otvoreným zdrojovým kódom, podmienky licencie s otvoreným zdrojovým kódom môžu mať prednosť pred niektorými podmienkami týchto Podmienok a ustanovení.

2.               Predplatné používateľa

2.1            Dodávateľ udeľuje Používateľovi nevýhradné, neprenosné právo používať alebo povoliť svojim Oprávneným používateľom vstup do Aplikácií Sensoneo a používať Služby a Dokumentáciu počas Doby predplatného výlučne na účely prijímania Služieb.

2.2            Vo vzťahu k Oprávneným používateľom sa Používateľ zaväzuje, že každý Oprávnený používateľ, ktorého Používateľ oprávňuje na prístup do Aplikácií Sensoneo, bude zachovávať dôvernosť hesla Používateľa a neumožní tretím osobám prístup do Aplikácií Sensoneo používateľa bez predchádzajúceho súhlasu Používateľa.

3.               Povinnosti používateľa

3.1            Používateľ nesmie počas používania aplikácií a/alebo služieb Sensoneo pristupovať k, ukladať, distribuovať ani prenášať žiadne vírusy ani akýkoľvek materiál, ktorý:

(a)         je nezákonný, škodlivý, výhražný, hanlivý, obscénny, porušujúci autorské práva, obťažujúci alebo rasovo či etnicky urážlivý;

(b)         uľahčuje nezákonnú činnosť;

(c)         zobrazuje sexuálne explicitné obrázky;

(d)         podporuje nezákonné násilie;

(e)         je diskriminačný na základe rasy, pohlavia, farby pleti, náboženského presvedčenia, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia, alebo

(f)          spôsobom, ktorý je inak nezákonný alebo spôsobuje škodu alebo zranenie akejkoľvek osobe alebo majetku;

a Dodávateľ si vyhradzuje právo, bez toho, aby mu vznikla zodpovednosť alebo boli dotknuté jeho ostatné práva voči Používateľovi, znemožniť Používateľovi prístup k akémukoľvek materiálu, ktorý porušuje ustanovenia tohto článku.

3.2            Používateľ nesmie:

(a)         s výnimkou prípadov, ktoré môžu byť povolené akýmkoľvek platným zákonom, ktorý nie je možné vylúčiť dohodou medzi Dodávateľom a Používateľom:

(i)          a s výnimkou rozsahu výslovne povoleného týmito Podmienkami a ustanoveniami, pokúšať sa kopírovať, upravovať, duplikovať, vytvárať odvodené diela, vytvárať rámy, zrkadlá, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, prenášať alebo distribuovať všetky alebo akúkoľvek časť Aplikácií Sensoneo, Softvéru a/alebo Dokumentácie (podľa potreby) v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek médiu alebo akýmkoľvek spôsobom; alebo

(ii)       pokúšať sa spätne kompilovať, rozoberať, spätne analyzovať alebo inak redukovať do ľudsky vnímateľnej formy všetky Aplikácie Sensoneo alebo ich časti; alebo

(b)         získať prístup k všetkým aplikáciám, službám a/alebo dokumentácii Sensoneo alebo k ich časti s cieľom vytvoriť produkt alebo službu, ktorá konkuruje aplikáciám, službám a/alebo dokumentácii Sensoneo; alebo

(c)         používať aplikácie, služby a/alebo dokumentáciu Sensoneo na poskytovanie služieb tretím stranám; alebo

(d)         s výhradou ustanovenia 12, udeľovať licencie, predávať, prenajímať, vypožičiavať, prenášať, postupovať, distribuovať, zobrazovať, zverejňovať alebo inak komerčne využívať alebo inak sprístupňovať Aplikácie, Služby a/alebo Dokumentáciu Sensoneo akejkoľvek tretej strane okrem Oprávnených používateľov, alebo

(e)          pokúšať sa získať alebo pomáhať tretím stranám pri získavaní prístupu k Aplikáciám, Službám a/alebo Dokumentácii Sensoneo inak, ako je uvedené v tomto článku 2; a

(f)           odosielať, ukladať alebo prenášať akékoľvek osobné údaje do Aplikácií Sensoneo, s výnimkou mena, priezviska, prihlasovacieho mena a hesla Oprávneného používateľa

3.3           Používateľ vynaloží všetko primerané úsilie na to, aby zabránil akémukoľvek neoprávnenému prístupu k Aplikáciám Sensoneo alebo používaniu Služieb a/alebo Dokumentácie, a v prípade akéhokoľvek takéhoto neoprávneného prístupu alebo používania bezodkladne informuje Dodávateľa.

3.4           Práva uvedené v tomto bode 3 sa udeľujú len používateľovi a nepovažujú sa za udelené žiadnej dcérskej spoločnosti alebo holdingovej spoločnosti používateľa.

3.5            Používateľ je povinný:

(a)        poskytnúť Dodávateľovi:

(i)         všetku potrebnú spoluprácu v súvislosti s týmito Podmienkami a ustanoveniami a

(ii)        všetok potrebný prístup k takýmto informáciám, ktoré môže Dodávateľ požadovať;

na poskytovanie Služieb;

(b)         dodržiavať všetky platné zákony a predpisy v súvislosti so svojimi činnosťami podľa týchto Podmienok a ustanovení;

(c)         včas a efektívne plniť všetky ostatné povinnosti používateľa stanovené v týchto Podmienkach a ustanoveniach. V prípade akéhokoľvek oneskorenia pri poskytovaní takejto pomoci zo strany Používateľa, ako je dohodnuté v týchto Podmienkach a ustanoveniach, môže Dodávateľ alebo Predajca (podľa potreby) upraviť akýkoľvek dohodnutý časový plán alebo harmonogram dodávok podľa potreby;

(d)         zabezpečiť, aby Oprávnení používatelia používali Aplikácie Sensoneo, Služby a/alebo Dokumentáciu v súlade s týmito Podmienkami a ustanoveniami a nesie zodpovednosť za porušenie týchto Podmienkach a ustanoveniach zo strany Oprávnených používateľov;

(e)         získať a udržiavať všetky potrebné licencie, súhlasy a povolenia potrebné na to, aby Dodávateľ, jeho dodávatelia a zástupcovia mohli plniť svoje povinnosti podľa týchto Podmienok a ustanovení vrátane, ale bez obmedzenia, Služieb;

(f)          zabezpečiť, aby jeho sieť a systémy boli v súlade s príslušnými špecifikáciami, ktoré dodávateľ priebežne poskytuje, a

(g)         je výlučne zodpovedný za obstaranie a údržbu svojich sieťových pripojení a telekomunikačných spojení zo svojich systémov do dátových centier Dodávateľa a za všetky problémy, podmienky, oneskorenia, zlyhania dodávok a všetky ostatné straty alebo škody vyplývajúce zo alebo súvisiace so sieťovými pripojeniami alebo telekomunikačnými spojeniami Používateľa alebo alebo spôsobené internetom.

4.               Služby

4.1            Služby a prístup k aplikáciám a dokumentácii Sensoneo budú k dispozícii len počas doby predplatného.

4.2           Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Dodávateľ vynaloží komerčne primerané úsilie, Služby budú dostupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni, s výnimkou:

(a)        plánovanej údržby vykonávanej počas obdobia údržby od 22.00 do 02.00 hod. stredoeurópskeho času a

(b)        neplánovanej údržby vykonávanej mimo bežného pracovného času za predpokladu, že Dodávateľ vynaložil primerané úsilie, aby Používateľa informoval aspoň 6 bežných pracovných hodín vopred.

4.3          Ak Zmluva nestanovuje inak, Dodávateľ bude priamo alebo prostredníctvom Dodávateľa (podľa okolností) v rámci Služieb a bez dodatočných nákladov pre Používateľa poskytovať Používateľovi Služby podpory počas bežného pracovného času.

5.               Práva duševného vlastníctva

5.1            Používateľ berie na vedomie, že všetky práva duševného vlastníctva k Aplikáciám, Službám a Dokumentácii Sensoneo sú vo vlastníctve spoločnosti SENSONEO j.s.a., so sídlom Kollárova 27, 841 06 Bratislava, IČO 50 746 057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sja, vložka č. 6/B alebo jej poskytovateľov licencie. Používanie Aplikácií a/alebo Služieb Sensoneo Používateľom nepredstavuje prevod akýchkoľvek práv, titulov alebo záujmov k právam duševného vlastníctva. Dodávateľ si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú udelené podľa týchto Podmienok a ustanovení.

6.               Osobné údaje

6.1            Dodávateľ nebude v rámci Služieb spracúvať žiadne osobné údaje. Spracovanie ostatných údajov sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov zverejnenými v aplikáciách Sensoneo, ktorých podmienky sú súčasťou tohto dokumentu. Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili naše postupy.

7.               Poskytovatelia tretích strán

Používateľ berie na vedomie, že aplikácie a/alebo služby Sensoneo mu môžu umožniť alebo pomôcť pri prístupe k obsahu webových stránok tretích strán, pri korešpondencii s nimi a pri nákupe produktov a služieb od tretích strán prostredníctvom webových stránok tretích strán a že tak robí výlučne na vlastné riziko. Zhotoviteľ ani Dodávateľ neposkytujú žiadne vyhlásenie ani záväzok a nenesú žiadnu zodpovednosť ani povinnosť v súvislosti s obsahom alebo používaním alebo korešpondenciou s takouto webovou stránkou tretej strany, ani v súvislosti s akýmikoľvek uskutočnenými transakciami a akoukoľvek zmluvou uzavretou Používateľom s takouto treťou stranou. Akákoľvek zmluva uzavretá a akákoľvek transakcia uskutočnená prostredníctvom webovej stránky tretej strany je medzi používateľom a príslušnou treťou stranou, a nie medzi dodávateľom. Dodávateľ odporúča, aby sa používateľ pred použitím príslušnej webovej stránky tretej strany oboznámil s jej podmienkami a ustanoveniami a zásadami ochrany osobných údajov. Dodávateľ nepodporuje ani neschvaľuje žiadne webové stránky tretích strán ani obsah žiadnej z webových stránok tretích strán sprístupnených prostredníctvom aplikácií a/alebo služieb Sensoneo.

8.               Odškodnenie

Používateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi všetky škody a náklady (vrátane primeraných nákladov na právne zastupovanie), ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s používaním Aplikácií, Služieb a/alebo Dokumentácie Sensoneo Používateľom (i) v rozpore s týmito Podmienok a ustanovení alebo (ii) v rozpore s platnými zákonmi a predpismi.

9.               Variácia

Dodávateľ môže tieto Podmienky a ustanovenia priebežne meniť. V prípade akýchkoľvek podstatných zmien Dodávateľ informuje Používateľa e-mailom (na poslednú e-mailovú adresu, ktorú mu každý Používateľ prípadne poskytol) a/alebo viditeľným umiestnením oznámenia o zmene na [www.sensoneo.com]. Zmena, revidované alebo doplnené znenie týchto Podmienok a ustanovení nadobúda účinnosť [30] dní po odoslaní e-mailového oznámenia Dodávateľa Používateľovi (ak je to relevantné) alebo po oznámení o takejto zmene na [www.sensoneo.com]. V prípade, že Dodávateľ nie je schopný doručiť e-mailové oznámenie podľa tohto bodu na e-mailovú adresu, ktorú Používateľ poskytol Dodávateľovi, napríklad z dôvodu, že e-mailová adresa nie je platná, odoslanie e-mailu Dodávateľom obsahujúceho takéto oznámenie bude napriek tomu predstavovať účinné oznámenie o zmene týchto Podmienok a ustanovení. Pokračovanie Používateľa v používaní Aplikácií a Služieb Sensoneo po takomto oznámení znamená, že Používateľ berie na vedomie takéto zmeny, revízie a/alebo dodatky a tiež súhlas Používateľa s tým, že sa bude riadiť novým znením Podmienok a ustanovení. Tieto zmeny budú okamžite účinné pre nových Používateľov aplikácií a služieb Sensoneo.

10.            Rozdelenie nárokov

10.1           Ak akékoľvek ustanovenie (alebo časť ustanovenia) týchto Podmienok a ustanovení bude akýmkoľvek súdom alebo správnym orgánom príslušnej jurisdikcie uznané za neplatné, nevymáhateľné alebo nezákonné, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

10.2          Ak by niektoré neplatné, nevykonateľné alebo nezákonné ustanovenie bolo platné, vykonateľné alebo zákonné, ak by sa niektorá jeho časť vypustila, ustanovenie sa použije s akoukoľvek úpravou, ktorá je potrebná na dosiahnutie obchodného zámeru strán.

11.            Zadanie

Používateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa postúpiť, previesť, zaťažiť, uzavrieť subdodávateľskú zmluvu alebo akýmkoľvek iným spôsobom obchodovať so všetkými alebo niektorými svojimi právami alebo povinnosťami podľa týchto Podmienok a ustanovení.

12.            Rozhodné právp

Tieto Podmienky a ustanovenia a všetky spory alebo nároky vyplývajúce z nich alebo v súvislosti s nimi alebo ich predmetom alebo vznikom (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky.

13.            Jurisdikcia

Zmluvné strany sa neodvolateľne dohodli, že výlučnú právomoc na riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov vyplývajúcich z týchto Podmienok a ustanovení alebo v súvislosti s nimi, ich predmetom alebo tvorbou (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) majú súdy Slovenskej republiky.

SECTION – “PODMIENKY PREDAJCU”

14.            Žiadna zmluva s dodávateľom

14.1          Žiadne ustanovenie týchto Podmienok a ustanovení samo o sebe nepredpokladá, že Zmluva je uzatvorená priamo medzi Dodávateľom a Používateľom. Ak je Zmluva uzatvorená s inou Zmluvnou stranou ako Dodávateľom, Dodávateľ sa považuje za subdodávateľa Dodávateľa a nemá voči Používateľovi žiaden zmluvný záväzok a/alebo zodpovednosť.

14.2          Dodávateľ a Predajca sa môžu dohodnúť, že za určitých okolností môže byť Zmluva uzatvorená s Predajcom postúpená z Predajcu na Dodávateľa a Používateľ týmto dáva svoj súhlas s takýmto postúpením a súhlasí s poskytnutím akejkoľvek súčinnosti, ktorá môže byť primerane potrebná na efektívne spracovanie takéhoto postúpenia s čo najmenším vplyvom na Služby.

15.            Zodpovednosť

V prípade akejkoľvek mimozmluvnej zodpovednosti Dodávateľa voči Používateľovi, ktorá môže vzniknúť na základe platných právnych predpisov a ktorú nie je možné vylúčiť dohodou medzi Dodávateľom a Používateľom, sa má za to, že na takúto mimozmluvnú zodpovednosť sa v maximálnej možnej miere vzťahujú podmienky článku 18 „Obmedzenie zodpovednosti“ a Používateľ s takýmto použitím článku 18 „Obmedzenie zodpovednosti“ súhlasí a prijíma ho.

16.            Zmluvný vzťah

Užívateľ týmto berie na vedomie a súhlasí s tým, že časti „POUŽÍVANIE SLUŽIEB“ a „Definície“ tvoria formou odkazu neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy uzatvorenej s Predajcom a práva vyplývajúce z časti – „POUŽÍVANIE SLUŽIEB“ Dodávateľovi sú poskytované výlučne v prospech Dodávateľa, ktorý je oprávnený vykonávať všetky takéto práva.

SECTION – “PODMIENKY PRE DODÁVATEĽA”

17.            Povinnosti dodávateľa

17.1          Dodávateľ sa zaväzuje, že Služby budú vykonávané v zásade v súlade s Dokumentáciou a s primeranou odbornosťou a starostlivosťou.

17.2          Záväzok uvedený v článku 18.1 sa neuplatňuje v rozsahu akéhokoľvek nesúladu, ktorý je spôsobený používaním Aplikácií a/alebo Služieb Sensoneo v rozpore s pokynmi Dodávateľa alebo úpravou alebo zmenou Aplikácií a/alebo Služieb Sensoneo inou stranou ako Dodávateľom alebo riadne oprávnenými dodávateľmi alebo zástupcami Dodávateľa. Ak Aplikácie a/alebo Služby Sensoneo nie sú v súlade s vyššie uvedeným záväzkom, Dodávateľ služieb vynaloží na svoje náklady všetko primerané obchodné úsilie na okamžitú nápravu takéhoto nesúladu alebo poskytne Používateľovi alternatívne prostriedky na dosiahnutie požadovaného výkonu. Takáto oprava alebo nahradenie predstavuje jediný a výlučný prostriedok nápravy používateľa v prípade porušenia záväzku uvedeného v článku 18.1. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Dodávateľ služieb a Zhotoviteľ:

(a)         nezaručuje, že používanie Aplikácií a/alebo Služieb Sensoneo Používateľom bude neprerušované alebo bezchybné; alebo že Služby, Dokumentácia a/alebo informácie získané Používateľom prostredníctvom Aplikácií Sensoneo budú spĺňať požiadavky Používateľa; a

(b)        nezodpovedá za žiadne oneskorenia, zlyhania doručenia alebo akékoľvek iné straty alebo škody vyplývajúce z prenosu údajov prostredníctvom komunikačných sietí a zariadení vrátane internetu a Používateľ berie na vedomie, že Aplikácie, Služby a Dokumentácia Sensoneo môžu podliehať obmedzeniam, oneskoreniam a iným problémom spojeným s používaním takýchto komunikačných zariadení.

17.3          Tieto Podmienky a ustanovenia nebránia Dodávateľovi uzatvárať podobné zmluvy s tretími stranami alebo nezávisle vyvíjať, používať, predávať alebo licencovať dokumentáciu, produkty a/alebo služby, ktoré sú podobné tým, ktoré sú poskytované podľa týchto Podmienok a ustanovení.

17.4          Dodávateľ zaručuje, že má a bude mať všetky potrebné licencie, súhlasy a povolenia potrebné na plnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok a ustanovení.

18.            Obmedzenie zodpovednosti

18.1         Tento článok 18 stanovuje celú finančnú zodpovednosť dodávateľa (vrátane akejkoľvek zodpovednosti za konanie alebo opomenutie jeho zamestnancov, zástupcov a subdodávateľov) voči používateľovi:

(a)         vyplývajúce z týchto Podmienok a ustanovení alebo v súvislosti s nimi;

(b)        v súvislosti s akýmkoľvek používaním Aplikácií, Služieb a Dokumentácie Sensoneo alebo ich častí zo strany Používateľa; a

(c)         v súvislosti s akýmkoľvek vyhlásením, vyhlásením alebo protiprávnym konaním alebo opomenutím (vrátane nedbanlivosti), ktoré vzniklo na základe týchto Podmienok a ustanovení alebo v súvislosti s nimi

18.2           S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne a konkrétne uvedené v týchto Podmienkach a ustanoveniach:

(a)        Používateľ preberá výhradnú zodpovednosť za výsledky získané používaním Aplikácií Sensoneo, Služieb a Dokumentácie Používateľom a za závery vyvodené z takéhoto používania. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené chybami alebo opomenutiami v akýchkoľvek informáciách, pokynoch alebo skriptách poskytnutých Dodávateľovi Používateľom v súvislosti so Službami alebo akoukoľvek činnosťou vykonanou Dodávateľom na pokyn Používateľa;

(b)        všetky záruky, vyhlásenia, podmienky a všetky ostatné podmienky akéhokoľvek druhu vyplývajúce zo zákona sú v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi z týchto Podmienok a ustanovení vylúčené; a

(c)        Aplikácie Sensoneo, Služby a Dokumentácia sú Používateľovi poskytované v stave, v akom sú.

18.3          S výhradou ustanovenia 20.2:

(a)        Dodávateľ nenesie zodpovednosť, či už z dôvodu deliktu (vrátane nedbanlivosti alebo porušenia zákonnej povinnosti), zmluvy, skresleného vyhlásenia, náhrady škody alebo inak, za akúkoľvek stratu zisku, stratu podnikania, vyčerpanie dobrého mena a/alebo podobné straty alebo stratu alebo poškodenie údajov alebo informácií, alebo čisto ekonomickú stratu, alebo za akúkoľvek osobitnú, nepriamu alebo následnú stratu, náklady, škody, poplatky alebo výdavky, ktoré vznikli na základe týchto Podmienok a ustanovení; a

(b)        celková súhrnná zodpovednosť Dodávateľa za zmluvné, mimozmluvné záväzky (vrátane nedbanlivosti alebo porušenia zákonných povinností), skreslené vyhlásenie, náhradu škody alebo iné skutočnosti, ktoré vznikli v súvislosti s plnením alebo zamýšľaným plnením tejto zmluvy, je obmedzená celkovou výškou predplatného zaplateného za Predplatné používateľa počas [[12] mesiacov / [1] roka] bezprostredne predchádzajúcich dátumu vzniku nároku a v prípade mimozmluvnej zodpovednosti sumou [1 000 EUR].

18.4          Dodávateľ, jeho zamestnanci, zástupcovia a subdodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči používateľovi v rozsahu, v akom je údajné porušenie založené na:

(a)        úprave Aplikácií Sensoneo, Služieb alebo Dokumentácie inou osobou ako Dodávateľom; alebo

(b)        používaní Aplikácie Sensoneo, Služby alebo Dokumentáciu Používateľom spôsobom, ktorý je v rozpore s pokynmi poskytnutými Používateľovi Dodávateľom; alebo

(c)        používateľ používa Aplikácie Sensoneo, Služby alebo Dokumentáciu po oznámení údajného alebo skutočného porušenia zo strany Dodávateľa alebo akéhokoľvek príslušného orgánu.

19.            Zmluvné obdobie a ukončenie

19.1          Predplatné používateľa sa začína dátumom účinnosti účinnosti, ak nie je ukončené inak, ako je uvedené v tomto článku 21, a trvá, pokiaľ:

(a)         ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane ukončenie zmluvy s výpovednou lehotou [60 dní] alebo

(b)         je inak ukončená v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok a ustanovení.

19.2         Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok, ktorý má k dispozícii, je Dodávateľ oprávnený ukončiť Predplatné používateľa s okamžitou platnosťou písomným oznámením Používateľovi, ak:

(a)         používateľ nezaplatí akúkoľvek dlžnú sumu podľa týchto Podmienok a ustanovení v deň splatnosti platby a zostane v omeškaní najmenej [30] dní po tom, ako bol písomne upozornený na vykonanie takejto platby;

(b)        používateľ sa dopustí podstatného porušenia akejkoľvek inej podmienky týchto Podmienok a ustanovení, ktoré je neodstrániteľné, alebo (ak je takéto porušenie odstrániteľné) neodstráni toto porušenie v lehote [10] dní od písomného upozornenia;

(c)          používateľ opakovane porušuje niektorú z podmienok týchto Podmienok a ustanovení takým spôsobom, ktorý odôvodňuje názor, že jeho správanie nie je v súlade s jeho úmyslom alebo schopnosťou dodržiavať podmienky týchto Podmienok a ustanovení;

(d)        používateľ pozastaví alebo hrozí pozastavením splácania svojich dlhov alebo nie je schopný splácať svoje dlhy v čase ich splatnosti alebo prizná neschopnosť splácať svoje dlhy alebo sa považuje za neschopného splácať svoje dlhy v súlade s platnými právnymi predpismi;

(e)         používateľ začne rokovania so všetkými svojimi veriteľmi alebo s ktoroukoľvek skupinou svojich veriteľov s cieľom zmeniť splátkový kalendár svojich dlhov, alebo predloží návrh na akýkoľvek kompromis alebo dohodu so svojimi veriteľmi alebo ju uzavrie s inými veriteľmi, než len na účely plánu solventného zlúčenia tejto druhej strany s jednou alebo viacerými inými spoločnosťami alebo solventnej rekonštrukcie používateľa;

(f)          sa podá žiadosť, oznámenie, prijatie uznesenia alebo vydanie príkazu na likvidáciu používateľa alebo v súvislosti s ňou, okrem prípadov, keď je jediným cieľom plán solventného zlúčenia používateľa s jednou alebo viacerými inými spoločnosťami alebo solventná rekonštrukcia používateľa;

(g)        sa na súd podaná žiadosť alebo vydané rozhodnutie o vymenovaní správcu, alebo ak je podané oznámenie o úmysle vymenovať správcu, alebo ak je správca vymenovaný, nad používateľom;

(h)         nastane akákoľvek udalosť alebo sa uskutoční konanie vo vzťahu k používateľovi v akejkoľvek jurisdikcii, ktorej podlieha, ktoré má rovnaký alebo podobný účinok ako ktorákoľvek z udalostí uvedených v ustanoveniach 21.2(d) až 21.2(g)(vrátane).

19.3          Pri ukončení Predplatného používateľa z akéhokoľvek dôvodu:

(a)         právo používať Aplikácie a/alebo Služby Sensoneo sa okamžite ukončí a

(b)         žiadne práva, opravné prostriedky, povinnosti alebo záväzky Používateľa voči Dodávateľovi, ktoré vznikli do dátumu ukončenia, vrátane práva požadovať náhradu škody v súvislosti s akýmkoľvek porušením Podmienok a ustanovení, ktoré existovali v deň ukončenia alebo pred ním, nie sú dotknuté ani ovplyvnené.

20.            Vyššia moc

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči používateľovi podľa týchto Podmienok a ustanovení , ak mu v plnení jeho povinností podľa týchto Podmienok a ustanovení alebo vo vykonávaní jeho obchodnej činnosti bránia alebo ho zdržujú činy, udalosti, opomenutia alebo nehody, ktoré nemôže primerane ovplyvniť, vrátane, bez obmedzenia, štrajkov, výluk alebo iných pracovných sporov (či už sa týkajú pracovníkov dodávateľa alebo akejkoľvek inej strany), výpadok inžinierskych služieb alebo dopravnej či telekomunikačnej siete, živelná pohroma, vojna, nepokoje, občianske nepokoje, škody spôsobené zlomyseľnosťou, dodržiavanie akéhokoľvek zákona alebo vládneho nariadenia, predpisu, nariadenia alebo príkazu, nehoda, porucha zariadenia alebo stroja, požiar, povodeň, búrka alebo neplnenie záväzkov zo strany dodávateľov alebo subdodávateľov, za predpokladu, že Používateľ je o takejto udalosti a jej predpokladanom trvaní informovaný.

21.            Odstúpenie od zmluvy

Žiadne zlyhanie alebo oneskorenie Dodávateľa pri uplatňovaní akéhokoľvek práva alebo opravného prostriedku stanoveného týmito Podmienkami a ustanoveniami alebo zákonom nepredstavuje vzdanie sa tohto alebo akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku, ani nebráni alebo neobmedzuje ďalšie uplatňovanie tohto alebo akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku. Žiadne jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie takéhoto práva alebo opravného prostriedku nebráni ani neobmedzuje ďalšie uplatnenie tohto alebo akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku.

22.            Subdodávanie

22.1          Dodávateľ môže kedykoľvek postúpiť, previesť, zaťažiť, uzavrieť subdodávateľskú zmluvu alebo akýmkoľvek iným spôsobom zaobchádzať so všetkými alebo niektorými svojimi právami alebo povinnosťami podľa týchto Podmienok a ustanovení.

SECTION –  “DEFINÍCIE”

Definície a pravidlá výkladu uvedené v tomto článku sa uplatňujú v tejto zmluve.

Oprávnení používatelia: zamestnanci a nezávislí dodávatelia Používateľa, ktorí sú oprávnení Používateľom používať Aplikácie Sensoneo, Služby a Dokumentáciu.

Zmluva: akákoľvek obchodná zmluva uzatvorená v ústnej, písomnej alebo elektronickej forme, na základe ktorej si Používateľ zakúpi Predplatné používateľa od Dodávateľa alebo Predajcu.

Pracovný deň: deň okrem soboty, nedele alebo štátneho sviatku na Slovensku, keď sú banky v Bratislave otvorené pre obchod.

Dokumentácia: dokument, ktorý Dodávateľ sprístupní Používateľovi online prostredníctvom [www.sensoneo.com] alebo inej webovej adresy, ktorú Dodávateľ priebežne oznámi Používateľovi, a ktorý obsahuje opis Služieb a návod pre Používateľa pre Aplikácie Sensoneo.

Dátum účinnosti: dátum, kedy používateľ akceptuje tieto Podmienky a ustanovenia.

Práva duševného vlastníctva: akékoľvek alebo všetky nasledujúce práva a všetky zákonné a/alebo zvykové práva na celom svete, ktoré z nich vyplývajú alebo sú s nimi spojené: (i) všetky patenty, patentové prihlášky, zverejnenia patentov a iné patentové práva, (ii) všetky práva na obchodné tajomstvá, vlastnícke a/alebo dôverné informácie, know-how a technológie vrátane všetkých práv na vynálezy (bez ohľadu na to, či sú patentovateľné alebo nie), ktoré poskytujú výhody oproti konkurencii, ktorá vynálezy nepozná alebo nepoužíva, (iii) všetky autorské práva, registrácie autorských práv a žiadosti o autorské práva, “morálne” práva (v rozsahu, v akom ich možno postúpiť podľa platných právnych predpisov), autorské práva a práva na maskové diela, (iv) všetky ochranné známky, servisné známky, obchodné značky, logá, obchodné názvy a názvy spoločností a všetky ich registrácie a prihlášky, (v) všetky práva sui generis k databázam a iné práva k databázam a zbierkam údajov, (vi) všetky práva k názvom domén, webovým adresám a stránkam a všetky prihlášky a registrácie názvov domén a (vii) všetky ostatné vlastnícke práva týkajúce sa technológií vrátane všetkých podobných, zodpovedajúcich alebo rovnocenných práv k niektorému z vyššie uvedených práv v ktorejkoľvek časti sveta. Na účely týchto Podmienok a ustanovení sa odkazom na Práva duševného vlastníctva rozumejú všetky Práva duševného vlastníctva vytvorené, vzťahujúce sa na akékoľvek a/alebo vzniknuté v súvislosti s Aplikáciami Sensoneo, Dokumentáciou a poskytovaním Služieb podľa týchto Podmienok a ustanovení.

Bežné pracovné hodiny: [od 8.00 do 18.00] miestneho stredoeurópskeho času, každý pracovný deň.

Služby: ako sú definované v preambule.

Doba predplatného: znamená dobu, počas ktorej bude Dodávateľ poskytovať Služby Používateľovi.

Služby podpory: technická podpora Dodávateľa poskytovaná telefonicky, e-mailom, cez web a faxom spolu s oznámeniami o vydaní produktu, aktualizáciách, úpravách, vylepšeniach a revíziách podľa potreby.

Osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

  • Predajca: akákoľvek strana, ktorá poskytuje služby vo vlastnom mene a na vlastný účet bez ohľadu na to, či sú tieto služby poskytované samostatne alebo ako súčasť iných služieb poskytovaných predajcom alebo treťou stranou.

Používateľ: strana, ktorá si zakúpi Predplatné od Dodávateľa alebo od Predajcu.

Vírus: akákoľvek vec alebo zariadenie (vrátane akéhokoľvek softvéru, kódu, súboru alebo programu), ktoré môže: zabrániť, zhoršiť alebo inak nepriaznivo ovplyvniť fungovanie akéhokoľvek počítačového softvéru, hardvéru alebo siete, akejkoľvek telekomunikačnej služby, zariadenia alebo siete alebo akejkoľvek inej služby alebo zariadenia; zabrániť, zhoršiť alebo inak nepriaznivo ovplyvniť prístup k akémukoľvek programu alebo údajom alebo ich fungovanie vrátane spoľahlivosti akéhokoľvek programu alebo údajov (či už opätovným usporiadaním, zmenou alebo vymazaním programu alebo údajov ako celku alebo ich časti alebo inak); alebo nepriaznivo ovplyvniť skúsenosti používateľa vrátane červov, trójskych koní, vírusov a iných podobných vecí alebo zariadení.

Aplikácie Sensoneo: online softvérové aplikácie poskytované Dodávateľom ako súčasť Služieb.